سازمان بهداشت جهانی: طب و داروی سنتی چین برای درمان کرونا اثربخش است
2022/04/06 10:53:12

سازمان بهداشت جهانی چندی پیش با برگزاری نشست کارشناسان درباره ارزیابی اثربخشی طب و داروی سنتی چین، گزارشات ارزیابی مربوط به اثربخشی طب و داروی سنتی چین در زمینه کاربردی بالینی، پژوهش و ارزیابی شواهد ارایه شده را مورد بررسی قرار داد و با انتشار گزارشی به این نتیجه رسید که داروی سنتی چین در درمان کرونا، کاهش عوارض و جلوگیری از وضعیت حاد کرونا موثر است.

سازمان بهداشت جهانی در این گزارش همچنین اعلام کرد که استفاده از داروی سنتی چین در مرحله درمان معمولی کرونا می تواند زمان ویروس زدایی و عوارض بالینی و زمان بستری شدن در بیمارستان را کاهش دهد. 

در این گزارش همچنین پیشنهاد شده است که کشورهای عضو سازمان استفاده از طب و داروی سنتی چین را در برنامه ریزی مدیریت و درمان بالینی کرونا قرار دهند.

سازمان بهداشت جهانی همچنین کشورها را به استفاده تلفیقی از روش های درمانی غربی و چینی و آزمایشات بالینی در این زمینه تشویق کرد.

  • 2022/04/06 10:53:12
  • GMT+08:00
  • /