کشاورزان سراسر چین
2022/04/04 15:37:43

 کشاورزان سراسر چین، فصل بهار را به عنوان بهترین زمان برای کار کردن غنیمت می‌شمرند و با تلاش در مزارع برای برداشتی خوب آماده می‌شوند.

  • 2022/04/04 15:37:43
  • GMT+08:00
  • /