عبور قطارها از مه
2022/04/01 16:09:49

قطارها از میان مه صبحگاهی شهر چونگ‌چینگ می گذرند و تصویری جذاب را تشکیل می دهند.

  • 2022/04/01 16:09:49
  • GMT+08:00
  • /