چای‌چینی
2022/03/30 16:11:04

با نزدیک شدن به جشنواره چینگ‌مینگ، چای‌چینی در مزارع سراسر چین آغاز شده است تا قبل از رسیدن به ایام تعطیلات این جشنواره محصول کافی به بازار عرضه شود.

  • 2022/03/30 16:11:04
  • GMT+08:00
  • /