شمارش معکوس بازگشت فضانوردان چینی از ایستگاه فضایی به زمین
2022/03/29 15:07:51

 

سه فضانورد چینی پس از بیش از 5 ماه کار و زندگی در ایستگاه فضایی چین، آماده بازگشت به زمین میشوند.

نیه های شن، وانگ یا پینگ و یه گوانگ فو که با سفینه «شن جو 13» به ایستگاه فضایی چین اعزام شدند، بیش از 5 ماه در این ایستگاه فضایی کار و زندگی کردند. طبق برنامه قرار است آنها 180 روز در ایستگاه فضایی بمانند و به این ترتیب، شمارش معکوس بازگشت آنها به زمین شده و هم اکنون مشغول بستن چمدان های خود و رسیدن به آمادگی بدنی لازم برای بازگشت به زمین هستند.

  • 2022/03/29 15:07:51
  • GMT+08:00
  • /