آزمایش فیزیکی پرتاب شی در فضا برای دانشآموزدان (ویدئو)
2022/03/24 16:02:30

فضانوردان چینی در ایستگاه فضایی آن کشور دومین کلاس فضایی را برای دانشاموزان کشور ترتیب دادند.

وانگ یا پینگ و یه گوانگ فو چهارشنبه به وقت پکن در ایستگاه فضایی چین، دومین کلاس فضایی برای دانش آموزان کشور ترتیب داده و آزمایش فیزیکی پرتاب شی در فضا را انجام دادند.

در این آزمایش، وانگ یا پینگ عروسک المپیک زمستانی پکن به نام «بینگ دوئن دوئن» را به سمت یه گوانگ فو فضانورد دیگری پرتاب کرد. اگر چنین آزمایشی در کره زمین انجام می شد، عروسک مسیری سهمی پیش از رسیدن به دست «یه» طی می کرد. اما در این آزمایش که در فضا انجام شد، عروسک در امتداد یک مسیر مستقیم به سمت یه حرکت کرد. این آزمایش به خوبی محیط بدون نیروی گرانش در داخل ایستگاه فضایی را نشان داد.

  • 2022/03/24 16:02:30
  • GMT+08:00
  • /