گل‌های کلزا در مزرعه پنل‌های خورشیدی
2022/03/24 15:57:55

گل‌های کلزا در مزرعه پنل‌های خورشیدی شهر سوچیان در استان جیانگ‌سو شکوفه کرده اند. در این شهر صنعت نوظهور انرژی پاک با صنعت گردشگری محلی در هم آمیخته است.

  • 2022/03/24 15:57:55
  • GMT+08:00
  • /