آبیاری کلید دستیابی به محصول خوب
2022/03/23 11:10:02

بهار به زمین بازگشته و هوا گرم شده است. اکنون یک دوره شلوغ و پرمشغله برای کشاورزان به سبب شروع کشت بهاره و مدیریت مزرعه است. 

پهپادهای کشاورزی و سیستم های پیشرفته آبیاری به کشاورزان کمک می کند تا تولید و درآمد خود را افزایش دهند

با زنده شدن زمین در بهار، کشاورزان چینی بذر امید را در دل زمین می کارند

آب منبع حیات است، آبیاری کلید دستیابی به محصول خوب است

مناطق روستایی در چین به ارتقای سیستم های آبیاری ادامه می دهند 

زمین های کشاورزی با آبیاری علمی و فناوری پیشرفته احیا می شوند

  • 2022/03/23 11:10:02
  • GMT+08:00
  • /