معلم نابینا
2022/03/23 15:22:10

یک معلم نابینا برای دانش آموزان روستایی روشنایی به ارمغان آورد. او درباره هدفش ازسبک تدریسی که ارائه میکند، گفت: «باید کلاس‌هایم را پر جنب و جوش و جذاب می‌کردم تا دانش‌آموزانم صحبتهایم را دنبال کنند، زیرا نمی‌توانستم واکنش‌های آنها را با چشم ببینم...»

  • 2022/03/23 15:22:10
  • GMT+08:00
  • /