یک عضو پارلمان اروپا: چه فرقی میان افغانستان و اوکراین وجود دارد؟
2022/03/10 11:27:35

کلر دیلی عضو ایرلندی پارلمان اروپا 7 مارس در نشست عمومی پارلمان اروپا سوال کرد: در حالی که تعداد زیادی از مردم اوکراین به خاطر جنگ زادگاهشان را ترک می کنند، هزاران نفر از مردم افغانستان نیز برای دوری از رنج جنگ آواره شده اند اما در نشست پارلمان اروپا هیچ کس به آن ها اشاره نکرد، آیا دلیل آن فقط این است که "تجاوزکنندگان به افغانستان آمریکایی ها هستند؟"

کلر دیلی گفت: پس از آخرین نشست عمومی پارلمان اروپا، هزاران افغان به دنبال غذا و امنیت زادگاهشان را ترک کرده اند. 5 میلیون کودک افغان با مشکل گرسنگی رو به رو شده و در رنج جان خود را دست می دهند. برای ادامه معشیت، تعداد ازدواج و قاچاق کودکان به اندازه 500 درصد افزایش یافته اما هیچکس در این نشست به افغانستان اشاره نکرد. نه این جا، نه آن جا، نه پوشش خبری تلویزیونی بزرگ، نه واکنش بشردوستانه اضطراری، نه نشست اضطراری پارلمان اروپا، حتی اشاره ای به آن ها نشد. مردم افغان حتما از خودشان می پرسند چرا بحران انسانی آن ها این قدر بی اهمیت است؟ به خاطر رنگ پوستشان است؟ چون سفید نیستند؟ چون اروپایی نیستند؟ یا به این دلیل است که مشکلات پیش روی افغانستان ناشی از تسلیحات و تهاجم ایالات متحده است؟ آیا به این دلیل است که تصمیم به غارت ثروت از افغان ها توسط رئیس جمهور مستبد آمریکایی گرفته شده است و نه روسیه؟

  • 2022/03/10 11:27:35
  • GMT+08:00
  • /