لحظات احساسی بازی های المپیک زمستانی پکن
2022/02/24 11:06:34

 آغوشی ساده سرشار از شادی پیروزی، تبریکات صمیمانه، دلداری های گرم و صمیمانه...  ورزشکاران شرکت کننده در المپیک زمستانی پکن نه تنها حریف و دوست یکدیگر، بلکه عضوی از خانواده  بزرگ ورزش های یخ و برف هستند.  آغوش، بوسه، سکوت در میان آن ها وجود دارد، اما همگی پر هستند از محبت و قدرت، این بهترین تعریف برای روح المپیک است!

  • 2022/02/24 11:06:34
  • GMT+08:00
  • /