رونمایی چین از برنامه پنج ساله مراقبت از سالمندان
2022/02/22 16:05:13

شورای دولتی چین یک برنامه برای توسعه نظام خدمات مراقبت از سالمندان این کشور طی دوره برنامه پنج ساله چهاردهم (2025-2021) را رونمایی کرده که جدیدترین اقدام برای اجرای راهبرد ملی پرداختن به مساله پیر شدن جمعیت محسوب می‌شود.

این برنامه به شکلی خاص اهداف و وظایف بزرگی را برای یک دوره پنج ساله تعریف کرده که عبارتند از توسعه خدمات سالمندان، بهبود سازوکار پشتیبانی سلامت سالمندان و پیشبرد مدل‌های نوآورانه و یکپارچه خدماتی.

برنامه مذکور 9 شاخص مهم از جمله تعداد تخت‌های مراقبت سالمندان و نسبت تخت‌های موجود در آسایشگاه سالمندان را فهرست کرده تا تمام جامعه را به صورت یکپارچه برای پاسخ به مساله پیرشدن جمعیت بسیج کند.

بر اساس این برنامه پنج ساله، چین نوآوری نهادینه را ارتقا خواهد بخشید و حمایت سیاستی و مالی را برای بهره بردن جمعیت سالمند چین از سهم دستاوردهای توسعه این کشور افزایش می‌بخشد.

بر اساس جدیدترین آمارها، افراد 60 سال به بالا در چین 18.7 درصد کل جمعیت این کشور را در سال 2020 به خود اختصاص داده‌اند که نسبت به سال 2010 افزایش 5.44 درصدی را نشان می‌دهد.

برنامه فوق تاکید می‌کند با توجه به زیرساخت مستحکم، منابع انسانی کافی و فرهنگ دیرینه احترام به والدین، چین در خصوص توانایی خود در حل مساله پیرشدن جمعیت،‌ اطمینان کامل دارد.

 

  • 2022/02/22 16:05:13
  • GMT+08:00
  • /