نان ببری شکل
2022/01/21 15:06:58

نان های بخارپز شده ببری شکل که به نام «هوا موئو» نیز شناخته می شوند، با نزدیک شدن عید بهار به تقویم کشاورزی در برخی مناطق چین رایج شده است.

  • 2022/01/21 15:06:58
  • GMT+08:00
  • /