قهرمان‌ها در روزهای معمولی
2022/01/21 15:09:02

 کارگران راه‌آهن «چنگ دو» در استان «سی چوان» سوزن‌های قدیمی خط را جایگزین کردند تا از ایمنی سفرهای جشنواره بهاره اطمینان حاصل کنند.

  • 2022/01/21 15:09:02
  • GMT+08:00
  • /