تضمین اشتغال به کار ۳۰ میلیون نفر رها یافته از فقر در چین در سال ۲۰۲۲
2022/01/19 09:51:10

 

لیو هوان شین معاون دفتر گروه رهبری امور کشاورزی کمیته مرکزی حزب کمونیست و رییس اداره توسعه روستایی چین روز سه شنبه ۱۸ ژانویه/ ۲۸ دی اعلام کرد که در سال ۲۰۲۱ میلادی، ۳۱ میلیون و ۴۵۰ هزار نفر از جمعیت رها یافته از فقر در چین مشغول به کار شده اند که در مقایسه با یک سال قبل از آن یک میلیون و ۲۶۰ هزار نفر فزونی داشته است. همچنین درآمد آن ها نیز به طور چشمگیری افزایش یافته است. وی همچنین تاکید کرد که در سال ۲۰۲۲، چین اشتغال بیش از ۳۰ میلیون نفر از جمعیت رها یافته از فقر را تضمین کرده و تلاش می کند این رقم از سال ۲۰۲۱ فراتر رود.

تضمین اشتغال به کار برای جمعیتی که از فقر رها یافته اند، پایه ای اساسی برای تحکیم دستاوردهای فقرزدایی است. لیو هوان شین درباره چگونگی افزایش اشتغال به کار در کشور بر تعمیق هماهنگی بین استان ها درباره اشتغال به کار، کمک رسانی استان های پیشرفته شرقی به استان های غربی، توسعه صنایع ویژه برای افزایش شغل، تشویق به کارآفرینی مبتکرانه و غیره تاکید کرد.

  • 2022/01/19 09:51:10
  • GMT+08:00
  • /