جشنی برای اسبهای عرب مصری
2022/01/18 15:48:15

جشنی برای اسب‌های عرب مصری! نزدیک به 60 اسب عرب مصری با رنگ های مختلف در اولین مسابقه زیبایی شرکت کردند که توسط پرورش دهندگان محلی در استان شرقیه در شمال مصر برگزار شد.

  • 2022/01/18 15:48:15
  • GMT+08:00
  • /