ببرهای سیبرییایی
2022/01/18 15:52:52

ببرهای سیبرییایی در پارک ویژه این حیوانات در شهر هاربین فعال تر شده اند و در طول زمستان بیشتر غذا می خورند.

  • 2022/01/18 15:52:52
  • GMT+08:00
  • /