فانوس‌های قرمز
2022/01/17 17:34:31

فانوس‌های قرمز یک شهر باستانی را در شهرداری چونگ‌چینگ چین روشن می‌کنند و حال و هوای جشن را به معماری سنتی اضافه می‌کنند.

  • 2022/01/17 17:34:31
  • GMT+08:00
  • /