تولید ناخالص داخلی چین در سال 2021
2022/01/17 11:35:16

پس از محاسبات مقدماتی، تولید ناخالص  داخلی چین در سال 2021 نسبت به سال قبل با 8.1 درصد افزایش به 114 تریلیارد و 367  میلیارد یوان رسید و در دو سال گذشته تولید ناخالص داخلی  چین به طور میانگین 5.1 درصد افزایش یافته است.  

از منظر فصلی، سه  ماهه اول در مقایسه با دوره مشابه در سال گذشته 18.3 درصد، سه ماهه دوم 7.9 درصد،  سه ماهه سوم 4.9 درصد و سه ماهه چهارم 4 در صد افزایش یافته  است.

 

از منظر صنایع  مختلف، کشاورزی با 7.1 درصد افزایش به 8 تریلیارد و 308 میلیارد و 600 میلیون یوان  رسید؛ صنایع با 8.2 در صد افزایش به 45 تریلیارد و 90  میلیارد و 400 میلیون یوان و صعت خدماتی با افزایش 8.2 درصدی به 60 تریلیارد و 968 میلیارد یوان  رسید.

  • 2022/01/17 11:35:16
  • GMT+08:00
  • /