مناظر زمستانی باشکوه
2022/01/11 15:55:22

مناظر زمستانی باشکوه از علفزار هالتنت در شهرستان خودمختار قزاق آکسای واقع در استان گان سو در شمال غربی چین

  • 2022/01/11 15:55:22
  • GMT+08:00
  • /