نمایش شکار شاهین در صحرای کویت
2022/01/10 15:43:50

نمایش شکار شاهین در صحرای کویت، فرصت خوبی برای دیدن نحوه تعقیب و شکار این پرنده شکاری است

  • 2022/01/10 15:43:50
  • GMT+08:00
  • /