واکسن کووید ایرانی دیگری در راه است
2022/01/07 17:17:15

انستیتو پاستور ایران از آزمایش موفقیت آمیز مطالعات حیوانی واکسن پاستوکواد خبر داد.

به گزارش ایرنا، طلیعه صابونی، مسئول فنی واکسن انستیتو پاستور ایران گفت: "پاستوکواد" اولین واکسن ایرانی کرونا برپایه آدنوویروس است که مطالعات حیوانی خود را با موفقیت پشت سر گذاشته است.

وی افزود: تولید واکسن با فناورهای های مختلف انجام می شود. نسل اول واکسن ها متکی بر ذره کامل ویروسی شامل واکسن زنده تضعیف شده و ویروس کشته شده است. نسل بعدی واکسن ها متکی بر پروتیین های نوترکیب است که خودش انواع و اقسام دارد و در نهایت نسل جدید تولید واکسن فناوری متکی بر واکسن های ژنی که آدنو ویروس جزو این فناوری است.

صابونی خاطرنشان کرد: مطالعات پیش بالینی این واکسن در کشور انجام شده و مدارک آن، برای بررسی به سازمان غذا و دارو ارسال شده است.

وی ادامه داد: این واکسن ایرانی در روزهای آینده، پس از اخذ مجوز از سازمان غذا وارد کارآزمایی بالینی می شود.

مسئول فنی واکسن انستیتو پاستور ایران همچنین درباره انتخاب نام پاستوکواد برای این واکسن گفت: کلمه پاستو از پاستور، کو از کووید و آد نیز از آدنوویروس گرفته شده است.

  • 2022/01/07 17:17:15
  • GMT+08:00
  • /