اقدامات برای حفاظت از منابع طبیعی
2022/01/06 16:17:34

اقدامات برای حفاظت از منابع طبیعی، ترویج اکوتوریسم در دریاچه چاگان استان جی لین در شمال شرقی چین مفید و مؤثر بوده است.

  • 2022/01/06 16:17:34
  • GMT+08:00
  • /