تصاویر: زندگی تحت همه‌گیری کووید-19 در رویلی
  • 2021
  • 22/11
  • 15:39:57

تصاویر: زندگی تحت همه‌گیری کووید-19 در رویلی، شهری در سطح شهرستان در استان یون‌نان که هم مرز میانمار است.

تصاویر: زندگی تحت همه‌گیری کووید-19 در رویلی_fororder_6-1

تصاویر: زندگی تحت همه‌گیری کووید-19 در رویلی_fororder_6-2

تصاویر: زندگی تحت همه‌گیری کووید-19 در رویلی_fororder_6-3

تصاویر: زندگی تحت همه‌گیری کووید-19 در رویلی_fororder_6-6

تصاویر: زندگی تحت همه‌گیری کووید-19 در رویلی_fororder_6-5

تصاویر: زندگی تحت همه‌گیری کووید-19 در رویلی_fororder_6-7

تصاویر: زندگی تحت همه‌گیری کووید-19 در رویلی_fororder_6-8

 

  • GMT+08:00
  • /