موضوعات اصلی ششمین نشست عمومی نوزدهمین دور کمیته مرکزی حزب کمونیست چین به روایت تصاویر
  • 2021
  • 12/11
  • 10:57:04

موضوعات اصلی ششمین نشست عمومی نوزدهمین دور کمیته مرکزی حزب کمونیست چین به روایت تصاویر

 

اقتصاد:

موضوعات اصلی ششمین نشست عمومی نوزدهمین دور کمیته مرکزی حزب کمونیست چین به روایت تصاویر_fororder_11

فقرزدایی:

موضوعات اصلی ششمین نشست عمومی نوزدهمین دور کمیته مرکزی حزب کمونیست چین به روایت تصاویر_fororder_22

فناوری:

موضوعات اصلی ششمین نشست عمومی نوزدهمین دور کمیته مرکزی حزب کمونیست چین به روایت تصاویر_fororder_33

سازندگی:

موضوعات اصلی ششمین نشست عمومی نوزدهمین دور کمیته مرکزی حزب کمونیست چین به روایت تصاویر_fororder_44

معیشت مردم:

موضوعات اصلی ششمین نشست عمومی نوزدهمین دور کمیته مرکزی حزب کمونیست چین به روایت تصاویر_fororder_55

کشاورزی:

موضوعات اصلی ششمین نشست عمومی نوزدهمین دور کمیته مرکزی حزب کمونیست چین به روایت تصاویر_fororder_66

زیست محیطی:

موضوعات اصلی ششمین نشست عمومی نوزدهمین دور کمیته مرکزی حزب کمونیست چین به روایت تصاویر_fororder_77

  • GMT+08:00
  • /