اثر "عضله و استخوان؛ شیونگ‌آن در دست ساخت"
  • 2021
  • 11/11
  • 20:11:21

این نقاشی رنگ روغن با عنوان "عضله و استخوان: شیونگ‌آن در دست ساخت" شناخته می‌شود که در سال 2020 خلق شده و به وضوح صحنه پررونق ساخت و ساز منطقه جدید شیونگ آن چین را منعکس می کند.

  • GMT+08:00
  • /