تکنیک تاکسیدرمی خانواده تانگ
  • 2021
  • 10/11
  • 15:20:29

تکنیک تاکسیدرمی خانواده تانگ در سال 1896 در استان فوجیان ایجاد شد و در سال 2009 به فهرست میراث فرهنگی ناملموس این استان اضافه شد.

نمونه‌های حیوانات خشک شده برای تحقیقات علمی و آموزش با هدف آگاه سازی مردم به منظور حافظت از حیوانات وحشی استفاده می شود.

تکنیک تاکسیدرمی خانواده تانگ_fororder_13-3

تکنیک تاکسیدرمی خانواده تانگ_fororder_13-2

تکنیک تاکسیدرمی خانواده تانگ_fororder_13-1

تکنیک تاکسیدرمی خانواده تانگ_fororder_13-4

تکنیک تاکسیدرمی خانواده تانگ_fororder_13-5

تکنیک تاکسیدرمی خانواده تانگ_fororder_13-6

 

  • GMT+08:00
  • /