راه آهن شهری ساخت چین در ویتنام عملکرد تجاری خود را آغاز کرد
  • 2021
  • 09/11
  • 15:49:12

راه آهن شهری ساخت چین در ویتنام عملکرد تجاری خود را آغاز کرد

راه آهن شهری ساخت چین در ویتنام عملکرد تجاری خود را آغاز کرد_fororder_17-2

راه آهن شهری ساخت چین در ویتنام عملکرد تجاری خود را آغاز کرد_fororder_17-3

راه آهن شهری ساخت چین در ویتنام عملکرد تجاری خود را آغاز کرد_fororder_17-1

راه آهن شهری ساخت چین در ویتنام عملکرد تجاری خود را آغاز کرد_fororder_17-4

 

  • GMT+08:00
  • /