حمایت کره شمالی از حفظ حق حاکمیت و تمامیت ارضی چین
  • 2021
  • 15/09
  • 09:58:33

حمایت کره شمالی از حفظ حق حاکمیت و تمامیت ارضی چین_fororder_234324

خبرگزاری مرکزی کره شمالی روز چهارشنبه 15 سپتامبر (24 شهریور) با انتشار مقاله ای از دخالت آشکار آمریکا در مساله تایوان و تهدید این کشور برای حق حاکمیت و تمامیت ارضی چین انتقاد کرد. 

در این مقاله آمده است: جلوگیری از تجزیه سرزمین و تحقق وحدت ملی در چارچوب حق حاکمیت، امنیت و تمامیت ارضی چین است و هیچ کسی حق دخالت در آن را ندارد. مردم کره شمالی با دخالت آمریکا در امور داخلی چین و دست داشتن آن کشور در تجزیه چین مخالف هستند و در حراست از راه سوسیالیسم، همواره در کنار مردم چین می ایستند.

در این مقاله همچنین نوشته شده است: هدف اصلی آمریکا از دخالت در مساله حساس تایوان، جلوگیری از رستاخیز ملت چین، تجزیه این سرزمین و استفاده از ابزارهای های ضد چین برای از بین بردن نظام سوسیالیستی در این کشور است.

در این مقاله تأکید شده است: آمریکا به عنوان یک کشور جنگ افروز در حال افزایش قدرت نظامی خود در شبه جزیره کره و اطراف آن است و پیوسته با انواع دسیسه ها و توطئه ها سعی در ایجاد تفرقه در میان مردمان سرزمین کره و تخریب صلح و ثبات منطقه دارد.  

  • GMT+08:00
  • /