اقدامات چین برای تحقق رفاه مشترک مردم
  • 2021
  • 19/08
  • 15:06:04

اقدامات چین برای تحقق رفاه مشترک مردم_fororder_2342342

حزب کمونیست حزب حاکم چین از سال 2012 میلادی، تحقق هدف سعادت و رفاه مشترک مردم را در جایگاهی مهم قرار داده و در این راستا بسیار تلاش کرده است. به دنبال تحقق هدف ایجاد جامعه ای با رفاه نسبی در پایان سال گذشته، پایه ای محکم جهت ترویج رفاه مشترک و ورود به مرحله جدید توسعه کشور بنا شده است.

در چهاردهمین برنامه توسعه پنج ساله (2021 تا 2025) و نقشه توسعه چین تا سال 2035 تدوین برنامه ایجاد رفاه مشترک به روشنی قید شده است. چین برای تحقق این هدف نیز تدابیری از جمله تدوین برنامه مشخص، ایجاد منطقه نمونه برای ترویج رفاه مشترک در استان جه جیانگ در جنوب شرقی کشور، افزایش جمعیت با درآمد متوسط و کاهش فاصله درآمد بین مردم مناطق مختلف، حل مساله توسعه نامتوازنی در مناطق مختلف را اجرا کرده است.

رفاه مشترک به معنای پیشرفت مشترک زندگی مردم و کاهش فاصله درآمد و بهره مندی مشترک مردم از دستاوردهای توسعه کشور است. بر اساس داده های منتشر شده اداره ملی آمار چین، تا پایان سال 2020، فاصله درآمد بین شهرنشینان و روستاییان در چین بیش از پیش کاهش یافت و میزان رشد درآمد روستاییان به 9.8 درصد رسید که 5.1 درصد از میزان رشد متوسط کشور بالاتر است.

چین در سال های گذشته، راهبردهایی از جمله عمران منطقه غربی (کم توسعه یافته)، احیای توسعه صنایع در شمال شرقی، توسعه مناطق مرکزی کشور و توسعه منطقه ای را اجرا کرده که به کاهش تدریجی و حل مساله توسعه نامتوازن مناطق مختلف کشور یاری کرده است.

بر اساس آمار منتشر شده، تولید سرانه مناطق شرقی چین در سال 2003 حدود 2.5 برابر رقم مناطق غربی بود. اما در سال های گذشته، این فاصله به طور مستمر کاهش یافته است، طوری که تا سال 2018، میزان تولید سرانه مناطق شرقی 1.8 برابر تولید سرانه مناطق غربی شد و این روند ادامه داشته است. همچنین فاصله درآمد سرانه مناطق توسعه یافته شرقی با مناطق غربی نیز پیوسته کاهش یافته و میزان رشد درآمد مناطق غربی به مراتب از مناطق شرقی بالاتر بوده است.

رسیدن به رفاه مشترک در کشوری با جمعیت یک میلیارد و چهار صد میلیون نفری یک اقدام بزرگ و بی سابقه محسوب می شود و در عین حال یک وظیفه تاریخی پیچیده و دشوار است. دولت و مردم چین برای دستیابی به این هدف عزم راسخ دارند و در این راستا بسیار تلاش کرده و خواهند کرد و انتظار می رود دولت و مردم چین با اراده و پشتکارشان در رشد و توسعه کشور و بهبود زندگی مردم به اهداف خود برسند.

  • GMT+08:00
  • /