صندوق بین المللی پول دسترسی افغانستان به منابع را متوقف کرد
  • 2021
  • 19/08
  • 09:49:02

صندوق بین المللی پول روز چهارشنبه 18 اگوست،  دسترسی افغانستان به منابع این صندوق را متوقف کرد.

صندوق بین المللی پول دسترسی افغانستان به منابع را متوقف کرد_fororder_src=http___photocdn.sohu.com_20151201_mp45557931_1448938403364_2.jpeg&refer=http___photocdn.sohu

گری رایس، سخنگوی صندوق بین المللی پول گفت: "صندوق بین المللی پول همواره بر اساس دیدگاه جامعه بین المللی تصمیم گیری می کند. در حال حاضر، جامعه بین المللی در به رسمیت شناختن دولت افغانستان موضع روشن از خود نشان نداده است، بنابراین افغانستان  نمی تواند از حق برداشت ویژه و یا دسترسی به منافع دیگر صندوق بین المللی پول برخوردار شود. 

  • GMT+08:00
  • /