تضمین آزادی اعتقادات دینی در شین جیانگ
  • 2021
  • 14/07
  • 15:35:30

در کتاب سفید «احترام و حمایت از حقوق تمامی گروه های قومی در شین جیانگ» که توسط دفتر مطبوعاتی شورای دولتی چین در روز چهارشنبه 14 ژوییه/ 23 تیر منتشر شد، تاکید شده است: منطقه شین جیانگ چین با پایبندی بر اصل حفظ حقوق مشروع، جلوگیری از فعالیت های غیر قانونی و افراطی، مقابله با نفوذ و جلوگیری از اجرای جرایم، به طور همه جانبه سیاست آزادی اعتقادات دینی را مراعات کرده، نیز فعالیت های عادی مذهبی مورد حفاظت و آزادی اعتقادات دینی مورد تضمین موثر قرار گرفته است.

تضمین آزادی اعتقادات دینی در شین جیانگ_fororder_1234123

در این سند همچنین آمده است: در منطقه شین جیانگ، شهروندان از آزادی پیروی از مذهب و نیز آزادی عدم اعتقاد به دین برخوردارند.

در این کتاب سفید همچنین آمده است: امکانات و شرایط اماکن مذهبی در شین جیانگ به طور مستمر بهسازی شده و فعالیت های عادی مذهبی مورد تضمین کامل قرار گرفته است.

  • GMT+08:00
  • /