تعداد کل اعضای حزب کمونیست چین به 95.148 میلیون نفر رسیده است
  • 2021
  • 30/06
  • 16:58:32

آخرین آمارهای داخلی حزب از بخش سازمانی کمیته مرکزی حزب کمونیست چین نشان می دهد که تا 5 ژوئن 2021، تعداد کل اعضای حزب  کمونیست چین 95 میلیون و 148 هزار نفر و تعداد کل سازمان های اصلی حزب 4.864 میلیون بوده است. پس از صد سال، حزب کمونیست چین از کوچک به بزرگ، از ضعیف به قوی و از بیش از 50 عضو حزب در زمان تاسیس حزب، به حزبی تبدیل شده است که امروز بیش از 95 میلیون عضو حزبی دارد و مدت هاست که در کشوری بزرگ با بیش از 1.4 میلیارد نفر جمعیت قدرت را در دست دارد.

  • GMT+08:00
  • /