دست درازی آمریکا در جهان؛ مشکلی که باید هر چه زودتر حل شود
  • 2021
  • 16/04
  • 11:42:13

دست درازی آمریکا در جهان؛ مشکلی که باید هر چه زودتر حل شود_fororder_260804931

به منظور احیای برجام، آمریکا و ایران از پنجشنبه 15 آوریل در وین مذاکرات غیر مستقیم خود را آغاز کردند. یک روز پیش از آن، سید علی خامنه ای، رهبر ایران تاکید کرد، آمریکا قبل از بازگشت به برجام باید همه تحریم ها علیه ایران را بردارد.

در طول بیش از هفتاد سالی که از جنگ جهانی دوم میگذرد، آمریکا برای حفظ سلطه مطلق خود بر جهان همواره سیاست "دخالت" را در پیش گرفته و با اقداماتی نظیر تجاوز نظامی، اعمال تحریم و تحریک به آشوب و روش های دیگر این سیاست «مداخله» را به پیش برده است.

پس از روی کار آمدن دولت بایدن، آمریکایی ها بارها ادعا کرده اند که "حقوق بشر" را محور سیاست خارجی خود قرار خواهند داد؛ این همان "پوشش قشنگی" است که این گروه از سیاستبازان آمریکایی برای پیشبرد سیاست "مداخله" و محافظت از منافع خود در سراسر جهان می خواهند به بهانه " بالاتر بودن حقوق بشر از حاکمیت" روی اقدامات خونین خود بکشند. اما یک پرسش ساده مطرح میشود: اگر حاکمیت یک کشور از بین برود، چگونه می توان از حقوق بشر آن کشور محافظت کرد؟

مجمع عمومی سازمان ملل متحد در بیانیه مصوب سال 1965 به روشنی آورده "هیچ کشوری، به هیچ دلیلی نمی تواند به طور مستقیم یا غیرمستقیم در امور داخلی و دیپلماتیک سایر کشورها دخالت کند؛ نمی تواند از طریق قدامات سیاسی، نظامی، اقتصادی و سایر اقدامات کشورهای دیگر را تهدید و یا وادار به انجام کاری کند و نمی تواند به سازمان دهی، کمک، ایجاد و حمایت مالی یا تحریک به سرنگونی دولتهای کشورهای دیگر بپردازد.

اما با نگاهی به این بند متوجه میشویم که آمریکا تا کنون تمام این موارد ممنوع شده از سوی مجمع عمومی سازمان ملل را انجام داده است.

حتی اکنون و در حالی که کرونا همچنان در حال گسترش در سراسر جهان است نیز آمریکا باز هم دست از اعمال تحریمهای یکجانبه، تخریب همکاریهای جهانی برای مبارزه با کرونا و تشدید بحران های انسانی در جهان برنمیدارد.

عدم مداخله در امور داخلی کشورهای دیگر، یکی از اصول اساسی در منشور سازمان ملل و یک قاعده بینالمللی است. ارزشهای حاکم بر جامعه آمریکا، ارزشهای بین المللی نیستند و قوانینی که توسط آمریکاییها تعیین شده نیز قوانین بین المللی نیستند؛ بنابراین، مشکل قدیمی "مدیریت درازدستانه" عموسام باید هرچه زودتر حل شود!

  • GMT+08:00
  • /