خودانضباطی یکی از رمزهای اعتماد مردم چین به حزب حاکم کشور
  • 2021
  • 20/03
  • 15:41:54

خودانضباطی یکی از رمزهای اعتماد مردم چین به حزب حاکم کشور_fororder_src=http___images.shobserver.com_news_690_390_2016_12_27_6c511544-c7a6-4554-ad3a-4f3cd6ba7f5a&refer=http___images.shobserver

اگرچه جنگ سرد تقریباً 40 سال است که پایان یافته، اما تحت تأثیر تبلیغات غرب علیه کشورهای سوسیالیستی در طول این جنگ، ذهنیت آن هنوز در ذهن برخی افراد در غرب باقی مانده است. این افراد تصمیمگیران کشور هستند یا منابع اجتماعی عظیمی در اختیار دارند و چین را که بزرگترین کشور سوسیالیست امروز در جهان است، خاری در چشم خود میدانند.

بنابراین می بینیم که افکار عمومی بین المللی هر از گاهی به نظریه چین هراسی دامن میزنند. منطق نهفته پشت این جریان قاعدتاً این است که قدرت جامع چین بالا رفته است؛ این در حالیست که تقریبا همین افراد دائماً به نظام سیاسی چین که تحت رهبری حزب کمونیست چین است، تهمت میزنند. بنابراین این سؤال مطرح میشود که اگر نظام سیاسی چین اینقدر بد است، موفقیتهای امروز چین را چگونه باید توضیح داد؟

همچنین باید به این نکته توجه کرد که نظام سیاسی یک هدف نیست، بلکه راهی برای رسیدن به یک هدف است. در غرب، برخی از روی غرور، خواستار اجرای نظام سیاسی یکسانی با غرب در چین هستند. این در واقع به منزله آن است که آنها نظام سیاسی را یک هدف می دانند و در عین حال این واقعیت عینی را که چین به رهبری حزب کمونیست به دستاوردهای بزرگی دست یافته است، کاملاً نادیده میگیرند. آنها نمیفهمند که حزب کمونیست را مردم چین برای تحقق توسعه ملی، زندگی مرفه و رستاخیز ملت انتخاب کرده اند.

اگر به نیازهای مردم چین پی نبرده باشید، میتوانید نگاهی به چهره صد سال پیش چین یعنی زمان تأسیس حزب کمونیست چین نگاهی بیندازید.

در آن زمان، چین تازه دوران فئودالی را پشت سر گذاشته بود که در آن، چین هدف تجاوز کشورهای صنعتی غربی قرار داشت و در جنگها شکست خورده بود و خاکش را از دست داده بود؛ غرامت جنگی پرداخته و حاکمیت ملیش را از دست داده بود. مردم چین به عنوان ملتی با تاریخ درخشان نمیتوانند این گذشته شرم آور خود را فراموش کنند و همیشه مشتاق استقلال کشور، زندگی مرفه مردم و رستاخیز ملت هستند.

البته هنوز افرادی هستند که کماکان در مورد قانونیت حاکمیت حزب کمونیست در چین تردید دارند. این تردید در واقع ناشی از اعتماد کورکورانه به الگوی سیاسی غربی است. در حالی که در حقیقت، نظام حزبی غربی مانع بی اعتمادی مردم آن کشورها به احزاب نشده است و درگیریهای میان حزبی نیز منجر به پیشی گرفتن موضعگیری بر بررسی امور و افزایش اصطکاک داخلی انرژی و منابع جامعه و کشور شده است.

این در حالیست که نظام سیاسی چین مانع اعتماد مردم به دولت نشده است. یک نظرسنجی دانشگاه هاروارد از میان 31000 شهروند چینی، نشان داد که از سال 2003 میزان رضایت مردم چین از دولت پیوسته رو به افزایش بوده و رضایت مردم از حزب کمونیست نیز از 90٪ فراتر رفته است.

در حقیقت اعتماد مردم به حزب کمونیست چین نیز ناشی از خود انضباطی حزب است. قدرت مطلق یکی از آفتهای محتمل احزاب در کشورداری است. حزب کمونیست چین این را میفهمد و تصمیم دارد تا «قدرت را در قفس حبس کند». بنابراین، مبارزه با فساد و ترویج کشورداری قانونمند را تداوم بخشیده است؛ و این یکی از رمزهای موفقیت حزب کمونیست چین به شمار میرود.

  • GMT+08:00
  • /