«مدیریت هنگ کنگ به دست میهن پرستانَ» کلید نظام انتخاباتی هنگ کنگ است
  • 2021
  • 06/03
  • 09:30:23

«مدیریت هنگ کنگ به دست میهن پرستانَ» کلید نظام انتخاباتی هنگ کنگ است_fororder_24343

وانگ چن معاون کمیته دایمی مجلس ملی نمایندگان خلق چین روز جمعه 5 مارس 15 اسفند در نشست افتتاحیه نشست سالانه مجلس ملی درباره «(پیشنویس) تصمیم مجلس ملی نمایندگان خلق چین درباره تکمیل نظام انتخابات منطقه اداری ویژه هنگ کنگ» اعلام کرد که این سند به وضوح اصول و اندیشه کلی عالیترین نهاد قانونگذاری چین درباره تکمیل نظام انتخاباتی در هنگ کنگ را نشان داده است.

حکومتداری هنگ کنگ به دست میهن پرستان کلید حفظ امنیت و ثبات درازمدت هنگ کنگ است. در این راستا در این سند بر 5 اصل از جمله اجرای همه جانبه اصل «یک کشور دو نظام»، «مدیریت هنگ کنگ به دست هنگ کنگیها»، خودمختاری عالی، پایبندی بر حفظ حق حاکمیت، امنیت و منافع توسعه، مدیریت قانونی هنگ کنگ، اجرای سیاست منطبق با وضعیت هنگ کنگ و ارتقاء کارآیی در مدیریت هنگ کنگ تأکید شده است.

با توجه به موضوعات سند یاد شده، دولت مرکزی چین ضمن حفظ حق حاکمیت بر هنگ کنگ، حق خودمختاری عالی هنگ کنگ را مورد حفاظت و احترام قرار داده است. این در حالیست که اصول قید شده در سند نه تنها به طور مؤثر از ورود و فعالیت آشوبگران و نیروهای خارجی مخالف چین و نمایندگان آنها به نهادهای اداری هنگ کنگ جلوگیری، بلکه به طور کامل حق انتخابات شهروندان هنگ کنگ را تضمین کرده است.

رییس منطقه هنگ هنگ ظهر روز جمعه با انتشار بیانیه ای بر اصول سند یاد شده تأکید کرد. محافل مختلف هنگ کنگ نیز از این برنامه اعلام پشتیبانی کردند.

  • GMT+08:00
  • /