پندهای مورد علاقع شی جین پینگ -1
  • 2021
  • 01/03
  • 11:14:36

«حاکمان تنها با پشتوانه مردمی می توانند بر قلمرو خود حکومت کنند» 

به گفته «منگ مان» استاد دانشگاه «مین زو» چین، رئیس جمهور شی جین پینگ این پند کهن چینی را نه تنها برای یادآوری اهمیت درس گرفتن از تاریخ و به خاطر داشتن اصول کهن سیاست ورزی در چین به کار برده بلکه هدفش تأکید بر اهمیت نقش مردم در بر جا ماندن حزب نیز بوده است. 

  • GMT+08:00
  • /