چین یاریگر نیرومند در امر فقرزدایی جهان است
  • 2021
  • 28/02
  • 10:44:26

چند روز پیش چین موفقیت خود را در ریشه کن کردن فقر مطلق کشور اعلام کرد. این کشور به عنوان بزرگ ترین کشور در حال توسعه با رسیدن به این دستاورد بزرگ به امر فقرزدایی جهان یاری کرده است.

چین یاریگر نیرومند در امر فقرزدایی جهان است_fororder_4feb6612bd574fd9926dfb9fda2a7de7

چین همواره یاری کننده و پشتیبان نیرومند در امر فقرزدایی جهان بوده و موفقیت چین در این راستا اعتماد جهان برای ریشه کن کردن فقر را تقویت بخشیده است. اقدامات و تجربیات چین در این زمینه برای کشورهای مختلف جهان الهام بخش بوده و تمایل این کشور جهت همکاری با دیگر کشورها برای توسعه مشترک و بهره مندی مردم کشورها از رشد و توسعه را نشان داده است.

پکن در زمینه فقرزدایی تئوری کاملی مطرح کرده و تدابیر موثر در پیش گرفته است. در سال های اخیر، بسیاری کشورها برای آموزش و استفاده از تجربیات چین در این راستا نیروهایی را به این کشور اعزام کرده اند.

چین فعالانه در همکاری بین المللی برای فقرزدایی شرکت کرده و با مسوولیت پذیری، کمک های خود را در اختیار کشورهای جهان قرار داده است.

مقامات چین بر این باورند که توسعه مشترک توسعه واقعی است. باید فرصت های توسعه فراهم شود تا همه مردم جهان بتوانند از دستاوردهای توسعه بهره مند شوند. در این راستا چین با همکاری با کشورها به اجرای طرح کمربند و جاده پرداخته، برای ایجاد بانک سرمایه گذاری در زیرساخت های آسیا خدمات شایسته داشته و برنامه هایی برای همکاری با کشورهای آفریقا ارایه داده و به اجرا رسانده است. 

مقامات چین در صحنه های مختلف تاکید کرده اند که چین مایل است با همکاری با کشورهای جهان، برای ایجاد جهان بالنده بدون فقر و جامعه بشری با سرنوشت مشترک تلاش کند.

  • GMT+08:00
  • /