رهایی از فقر - قسمت ششم: میهن پرستی و وفاداری
  • 2021
  • 25/02
  • 11:56:07

در روند فقرزدایی چین، بسیاری افراد از جمله اعضای حزب کمونیست با روحیه میهن پرستی و وفاداری به امور فقرزدایی پرداخته و خدمات شایسته ارایه داده اند.

عملکرد آن ها روحیه سختکوشی، وفاداری و خدمت به مردم را نمایان ساخته و سرگذشت تاثیرگذار از آن ها تعریف شده است. 

  • GMT+08:00
  • /