تاریخ، بهترین کتاب درسی است
  • 2021
  • 08/02
  • 15:25:59

"باید مطالعات و آموزش تاریخ  و مسیر توسعه حزب را در عصر جدید تقویت کرد" اخیرا، شی جین پینگ رهبر چین در گردهمایی محافل مختلف غیر کمونیستی به مناسبت عید بهار موضوع یاد شده را تاکید کرد. در واقع، توسعه و تقویت آموزش و مطالعات تاریخ حزب، از مدتی پیش در محور دستورات کار کمیته مرکزی حزب کمنونیست چین قرار گرفت.

تاریخ، بهترین کتاب درسی است_fororder_W020210203332805270618

در چهارمین پلنوم نوزدهمین کنگره ملی حزب کمونیست چین موضوع "تقویت و آموزش تاریخ حزب، تاریخ جمهوری خلق چین و تاریخ اجرای سیاست اصلاحات و درهای باز" مطرح شد و از سال 2020 تا کنون، شی جین پینگ، رهبر چین نیز در مجموعه ای از مهمترین سخنان خود،" آموزش تاریخ توسعه سوسیالیسم" را به آن اضافه کرد.

تاریخ، بهترین کتاب درسی است که از طریق آموزش و مطالعه "چهار بخش تاریخی" یادشده، برای آشنایی صحیح از اوضاع حزب و کشور و توسعه امور آینده اهمیت جایگزین‌ناپذیر است. مطالعات تاریخی حزب نه تنها به عنوان یک درس اجباری بلکه باید به خوبی انجام شود.

امسال مصادف با صدمین سالگرد تاسیس حزب کمونیست چین است و از همین رو توسعه و تقویت آموزش تاریخ حزب اهمیت ویژه ای دارد. باید با مرور این روند صد ساله، از اراده و روحیه استوار و ارزش های نسل های پیشین درس گرفت و همواره هدف اصلی حزب کمونیست چین برای خدمات به ملت و تحقق رؤیای رستاخیز ملت چین را در نظر داشت.

 

  • GMT+08:00
  • /