ظرفیت پذیرش و تخلیه کالا بندر «جوئو شان» در سه سال پی در پی بیش از 1 میلیارد و 100 میلیون تن شد
2021/12/09 11:20:39

تازه‌ترین آمار منتشر شده از سوی مرکز مدیریت بندری و کانال  های آبی استان جه جیانگ  چین  نشان می دهد، ماه ژانویه تا نوامبر سال جاری، ظرفیت پذیرش و  تخلیه کالا در بندر «جوئو شان» در شهر« نینگ بو»، یک میلیارد و 125 میلیون تن  بوده که در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته 3.8 درصد افزایش داشته است. ظرفیت پذیرش  و تخلیه کالا در این بندر نیز برای سه سال پی در پی به بیش از 1 میلیارد و 100  میلیون تن رسیده است. میزان پذیرش و تخلیه کانتینر بندر «جوئو شان» به 28 میلیون و  990 هزار کانتینر استاندارد رسید که در مقایسه با دوران مشابه سال گذشته 9.5 درصد  افزایش یافته است.  

  • 2021/12/09 11:20:39
  • GMT+08:00
  • /