سایت باستان‌شناسی «گانسو» دریچه‌ای رو به فرهنگ 6 هزار ساله
2021/12/05 16:26:09

از سال 2020 تعداد زیادی سفالینه، ابزارهای سنگی، ادوات ساخته شده با سنگ یشم و اشیاء ساخته شده با استخوان از سایت باستان شناسی «گدا چوان» در شهر «ژانگیا چوان» در استان «گانسو» کشف شده است.

قدمت این سایت باستان شناسی به 6100 تا 6500 سال قبل یعنی دوره «یانگ شائو» بر می‌گردد‌؛ دوره «یانگ شائو» نوعی فرهنگ نوسنگی در کناره «رودخانه زرد» در چین محسوب‌ می‌شود.

انبارهای بزرگ غلاتی مانند ارزن که در این منطقه کشف شده نشان دهنده مدرکی فیزیکی برای مطالعات اوایل دوره «یانگ شائو» به حساب می‌آید.

  • 2021/12/05 16:26:09
  • GMT+08:00
  • /