دریاچه «پوئو یانگ»
2021/12/03 15:35:17

دریاچه «پوئو یانگ»، بزرگترین دریاچه آب شیرین در چین، غرق در پرتوهای طلایی غروب خورشید شده است.

  • 2021/12/03 15:35:17
  • GMT+08:00
  • /