گل آرایی گلدان بسیار بزرگ میدان تیان آن من از سال 1986 تا 2020
  • 2020
  • 29/09
  • 11:10:46
CRI

 

چندی پیش، گلدان بسیار بزرگ میدان تیان آن من با موضوع گرامیداشت روز ملی آراسته شد. 

این گلدان با استفاده از میوه و گل از مناطق مختلف چین طراحی شده که نشانگر شکوفایی و قدرت میهن است. 

 گل آرایی این گلدان در میدان تیان آن من به مناسبت روز ملی از سال 1984 میلادی شروع شد و در سال 1986 میلادی، گل آرایی این گلدان به صورت سه بعدی برای نخستین بار صورت گرفت.  

استفاده از رنگ های روشن و طراحی های ویژه در گل آرایی این گلدان بسیار بزرگ همه ساله مورد توجه بسیار قرار می گیرد.  

همراه با ما چگونگی گل آرایی گلدان بزرگ تیان آن من را تماشا کنید!  

گل آرایی گلدان بسیار بزرگ میدان تیان آن من از سال 1986 تا 2020

گل آرایی گلدان بسیار بزرگ میدان تیان آن من از سال 1986 تا 2020

گل آرایی گلدان بسیار بزرگ میدان تیان آن من از سال 1986 تا 2020

گل آرایی گلدان بسیار بزرگ میدان تیان آن من از سال 1986 تا 2020

گل آرایی گلدان بسیار بزرگ میدان تیان آن من از سال 1986 تا 2020

گل آرایی گلدان بسیار بزرگ میدان تیان آن من از سال 1986 تا 2020

گل آرایی گلدان بسیار بزرگ میدان تیان آن من از سال 1986 تا 2020

گل آرایی گلدان بسیار بزرگ میدان تیان آن من از سال 1986 تا 2020

گل آرایی گلدان بسیار بزرگ میدان تیان آن من از سال 1986 تا 2020

 

گل آرایی گلدان بسیار بزرگ میدان تیان آن من از سال 1986 تا 2020

 

گل آرایی گلدان بسیار بزرگ میدان تیان آن من از سال 1986 تا 2020

 

گل آرایی گلدان بسیار بزرگ میدان تیان آن من از سال 1986 تا 2020

 

گل آرایی گلدان بسیار بزرگ میدان تیان آن من از سال 1986 تا 2020

 

گل آرایی گلدان بسیار بزرگ میدان تیان آن من از سال 1986 تا 2020

گل آرایی گلدان بسیار بزرگ میدان تیان آن من از سال 1986 تا 2020

 

گل آرایی گلدان بسیار بزرگ میدان تیان آن من از سال 1986 تا 2020

 

گل آرایی گلدان بسیار بزرگ میدان تیان آن من از سال 1986 تا 2020

 

گل آرایی گلدان بسیار بزرگ میدان تیان آن من از سال 1986 تا 2020

 

گل آرایی گلدان بسیار بزرگ میدان تیان آن من از سال 1986 تا 2020

 

گل آرایی گلدان بسیار بزرگ میدان تیان آن من از سال 1986 تا 2020

 

گل آرایی گلدان بسیار بزرگ میدان تیان آن من از سال 1986 تا 2020

 

گل آرایی گلدان بسیار بزرگ میدان تیان آن من از سال 1986 تا 2020

 

گل آرایی گلدان بسیار بزرگ میدان تیان آن من از سال 1986 تا 2020

گل آرایی گلدان بسیار بزرگ میدان تیان آن من از سال 1986 تا 2020

 

گل آرایی گلدان بسیار بزرگ میدان تیان آن من از سال 1986 تا 2020

 

گل آرایی گلدان بسیار بزرگ میدان تیان آن من از سال 1986 تا 2020

 

گل آرایی گلدان بسیار بزرگ میدان تیان آن من از سال 1986 تا 2020

 

گل آرایی گلدان بسیار بزرگ میدان تیان آن من از سال 1986 تا 2020

گل آرایی گلدان بسیار بزرگ میدان تیان آن من از سال 1986 تا 2020

گل آرایی گلدان بسیار بزرگ میدان تیان آن من از سال 1986 تا 2020

 

گل آرایی گلدان بسیار بزرگ میدان تیان آن من از سال 1986 تا 2020

گل آرایی گلدان بسیار بزرگ میدان تیان آن من از سال 1986 تا 2020

 

گل آرایی گلدان بسیار بزرگ میدان تیان آن من از سال 1986 تا 2020

 

گل آرایی گلدان بسیار بزرگ میدان تیان آن من از سال 1986 تا 2020

 

گل آرایی گلدان بسیار بزرگ میدان تیان آن من از سال 1986 تا 2020

 

گل آرایی گلدان بسیار بزرگ میدان تیان آن من از سال 1986 تا 2020

 

گل آرایی گلدان بسیار بزرگ میدان تیان آن من از سال 1986 تا 2020

 

  • GMT+08:00
  • /