کباب ران نون پیچ
  • 2020
  • 09/08
  • 16:24:57
CRI

روشهای درست کردن کباب ران گوسفند خیلی زیاد است. کباب رانی که در رستورانها میخوریم، کباب ذغالی است. امروز میخواهم طرز درست کردن کباب «ران نون پیچ» را آموزش بدهم.

این ران گوسفند شین جیانگ است که مخصوصاً از اینترنت خریده ام.

  • GMT+08:00
  • /