تصویب اولین مجموعه قوانین مدنی در چین
  • 2020
  • 28/05
  • 17:36:57
CRI

سومین نشست عمومی سیزدهمین مجلس نمایندگان خلق چین امروز پنج شنبه 28 مه/ 8 خرداد در شهر پکن به پایان رسید. اولین مجموعه قوانین مدنی چین در این نشست به تصویب رسید و قرار بر آن شد تا از اول ژانویه سال 2021 به اجرا گذاشته شود. این اولین قانون تصویب شده پس از تاسیس جمهوری خلق چین است که به عنوان مجموعه قوانین تنظیم شده و با تامین آن، حفاظت از حقوق مدنی یک میلیارد و 4 میلیون جمعیت چین در مرحله جدید قرار می گیرد.

لی جانگ سو رییس کمیته دایمی مجلس ملی نمایندگان خلق چین اظهار کرد، تصویب مجموعه قوانین مدنی، قانونگذاری مهم و نقطه عطفی در روند تکمیل مکانیسم قانونی سوسیالیستی با ویژگی چین و پیشبرد مدیریت کشور مطابق قانون به شمار می رود و تامین قانون مدنی کامل تری در اختیار اجرای اصلاحات و درهای باز و بهبود سیستم حقوقی سوسیالیستی در عصر جدید قرار می دهد.

این مجموعه قوانین مدنی که دائرالمعارف جامعه و زندگی مردم چین نام دارد، شامل موضوعاتی مربوط به حقوق املاک، حقوق هویتی، ازدواج و خانواده، وراثت، مسوولیت آسیب رسانی و غیره است که در هفت فصل و 1260 ماده تهیه شده و قانونی با بیشترین ماده چین به شمار می رود.

  • GMT+08:00
  • /