مجید مجیدی:یک تجربه خیلی سال های دور با چین داشتم
  • 2019
  • 07/10
  • 23:33:08
CRIمجید مجیدی کارگردان مشهور ایران که فیلم هایش در گشور چین شناخته شده است اخیرا برای پروژه فیلمسازی با اداره فیلم کودک چین قراردادی امضا کرده است. او به زودی برای انجام کارهای تحقیقاتی به چین سفر خواهد کرد.

  • GMT+08:00
  • /