بیابان سرسبز؟! چطور ممکن است؟
  • 2019
  • 09/09
  • 14:33:45
CRI

 

 

وقتی حرف از بیابان و کویر می شود همه ما یاد زمین های بی آب و علف و شن های روان می افتیم اما مردم کوبوچی توانسته اند با استفاده از روش های جدید علمی و کار و تلاش فراوان این تصور را تغییر دهند با همراه باشید تا ببینیم «بیابان سرسبز » به چه جایی گفته می‌شود؟
  • GMT+08:00
  • /