آموزش و پرورش و علوم و فنون
گسترده ترین آموزش و پرورش درجهان

چین پرجمعیت ترین کشورجهان با شمار زیادی از افراد تحت آموزش وپرورش دیده است. درحقیقت اکنون چین گسترده ترین آموزش و پرورش را درجهان ایجاد کرده است. درحال حاضربیش از200 میلیون محصل درمدارس سطوح مختلف و به اشکال گوناگون مورد آموزش و پرورش تمام وقت قرار می گیرند.

مراحل آموزشی چین شامل آموزش درکودکستان ، دبستان ، دبیرستان ودانشگاه است. آمورش اجباری9 ساله چین شامل دبستان تا سیکل اول دبیرستان است. دانش آموزانی که مورد آموزش اجباری قرارمی گیرند شهریه نمی پردازند وسالانه فقط چند صد یوان برای هزینه کتاب ودفتر ومتفرقه غیره پرداخت می کنند.

دولت چین به توسعه آموزش اجباری فوق العاده اهمیت می دهد و با تلاش های دولت، میزان تعمیم این آموزش از حدود 80 درصد دربیش از10 سال پیش به بیش از90 درصد درحال حاضر رسیده است . ظرف چند سال آینده ، دولت چین محورآموزش و پرورش را برتوسعه آموزش اجباری درمناطق روستایی ومدارس عالی متمرکزخواهد کرد تا تمام کودکان بتوانند وارد مدرسه شوند و ضمنا هرچه سریع تردرچین دانشگاه های درجه یک جهانی دایر شود.

آموزش همگانی دولتی بخش عمده آموزش وپرورش چین را تشکیل می دهد. درسالهای اخیر آموزش و پرورش غیردولتی تا اندازه ای پیشرفت کرده است ولی درمجموع ازلحاظ مقیاس وسطح آموزشی قابل مقایسه با مدارس دولتی نیست .

آموزش وپرورش کودکستانی درچین

منظور آموزش و پرورش کودکان از سنین صفر تا شش سالگی ) درچین ، آموزش وپرورش کودکستانی بطورعمده به معنای آموزش درکودکستان و آمادگی است. وزارت آموزش وپرورش چین با توجه به توانایی فیزیکی و روحی کودکان سنین مختلف ، برنامه کلی آموزش و پرورش کودکستانی را تنظیم کرده است. سازمان های مختلف آموزش و پرورش کودکستانی براساس این برنامه کلی آموزشی کودکان را درزمینه واکنش مستقیم مغزبه هنگام انتقال داده ها درارگانهای حسی انسان وهمچنین زبان و عادت زندگی مورد آموزش قرار می دهند.

درچین، کودکانی که سه تا شش سال دارند، میتوانند وارد کودکستان شوند. برخی کودکستان ها نیزکودکانی را که سن آنان کمترازاین باشد ، قبول می کنند. درحال حاضردرچین تقریبا 150 هزارکودکستان وجود دارد و فقط بیش از30 درصد کودکانی که سن آنها به تحصیل درمدرسه نرسیده است درسازمان های آموزشی مورد آموزش قرارمی گیرند و بقیه با توجه به سن ومسایل اقتصادی وغیره تحت مراقبت والدین هستند.

کودکستان های چین به دو نوع دولتی وخصوصی تقسیم می شود. کودکستانهای دولتی درسالهای متمادی دایرشده ودارای تجربیات والگوی آموزشی مناسب بوده وهزینه و وصول کم میکنند ؛ درحالی که کودکستان های غیردولتی هزینه زیادی می گیرند وخصوصیت خود را دارند و با توجه به نیازهای روز بموقع موضوع وروش های آموزشی خود را تعدیل وتنظیم می کنند . همراه با رشد اقتصادی شمار کودکستان های خصوصی بیشترشده است واکنون تقریبا 30 درصد تعداد کل کودکستان های چین را شامل می شود .

آموزش وپرورش دبستانی

درچین کودکان شش ساله باید تحصیلات خود را ازدبستان آغاز کنند . طبق مقررات قانون آموزش و پرورش اجباری چین دولت برای کودکانی که به سن تحصیل رسیده اند، آموزش اجباری بدون دریافت شهریه را اجرا میکند . با این حال والدین باید هزینه کتاب و دفتر و متفرقه غیره را که سالانه تقریبا چند صد یوان است پرداخت کنند .

دوران آموزش و پرورش دبستانی درچین عموما شش سال است . دروس عمده عبارتند از : زبان چینی، ریاضیات ، علوم ، زبان خارجی ، اخلاق ، موسیقی، و ورزش . جدیدترین آمار نشان می دهد : درحال حاضر درچین بیش از400 هزار دبستان دایرشده است که 120 میلیون کودک درآنها تحصیل می کنند . میزان ورود کودکان به دبستان درچین به بیش از 98 درصد جمعیت همسن رسیده است.

بدلیل آنکه آموزش دبستانی درمرحله آموزش اجباری قرار دارد اکثر مطلق دبستان های چین توسط دولت دایر شده است و شاگردان با توجه به محل زندگی خود دبستان نزدیک به خانه را انتخاب میکنند. ادارات آموزش چین برای بهبود شرایط تدریس در دبستان های ضعیف تلاش دارند تا شاگردان مورد آموزش اجباری بهتر قرار گیرند . درعین حال ، در بعضی نواحی روستایی که جمعیت درآنها پراکنده است آموزش وپرورش متمرکزاجرا می شود و کودکان برای تحصیل مطلوب درمدرسه شبانه روزی مرکزی که تجهیزات و شرایط آنها نسبتا خوب است متمرکزهستند.

 

آموزش سیکل اول دبیرستان

آموزش سیکل اول دبیرستان درچین جزو آموزش اجباری کشوراست . ازاین جهت دانش آموزان بدون پرداخت شهریه در این مقطع درس می خوانند ولی باید هزینه کتاب و دفتر و متفرقه غیره که سالانه تقریبا چند صد یوان است بپردازند . مدت آموزش سیکل اول دبیرستان حد اکثر3 سال است ودروس عمده آن عبارت است از: زبان چینی ، ریاضیات ، زبان خارجی ، فیزیک ، شیمی ، پرورش ایده ئولوژیک ، اخلاق و اطلاع رسانی . جدید ترین آمار نشان می دهد : درحال حاضر، درچین بیش از 60 هزار دبیرستان سیکل اول دایر شده است که 60 هزار دانش آموز درآن تحصیل می کنند. میزان ورودی واجدان سنی به این مقطع در چین به بیش از 90 درصد جمعیت همسن رسیده است . درچین اکثر دبیرستان های سیکل اول توسط دولت دایر شده است .

آموزش سیکل اول دبیرستان درمرحله آموزش اجباری قرار دارد و لذا دانش آموزان می توانند بدون آزمون ویژه و مستقیما از دبستان وارد دبیرستان سیکل اول شوند. ادارات آموزش و پرورش با توجه به محل دبستانی که دانش آموزان درآن درس می خوانده اند و خواست دانش آموزان ، محل تحصیل را برای آنها تعیین می کنند. درعین حال درمناطق روستایی آموزش متمرکز اجرا می شود. دانش آموزان دردبیرستان مرکزی که تجهیزات ووسایل و شرایط آن برای تحصیل نسبتا خوب است ، متمرکز شده و درآن شبانه روز تحصیل واقامت می کنند. چین همچنین برای مساعدت به اطلاع رسانی شدن آموزش تلاش می کند و آموزش از راه دور را توسعه می دهد تا هدف برخورداری مشترک ممناطق مختلف ازمنابع آموزشی تحقق یابد .

آموزش سیکل دوم دبیرستان

آموزش سیکل دوم دبیرستانی درچین ، استمرارآموزش پس از سیکل اول دبیرستان محسوب می شود که عبارت است از : سیکل دوم عمومی دبیرستان ، سیکل دوم حرفه ای دبیرستان ، مدرسه متوسطه فنی وغیره . آموزش سیکل دوم دبیرستانی درچین اجباری نیست . ازاینجهت دانش آموزان موظف به پرداخت شهریه هستند . مقدارشهریه با توجه به وضع اقتصادی مناطق مختلف متفاوت است . معمولا هرسال چند هزار" یوان " به عنوان شهریه پرداخت می شود و مدت آموزش سیکل دوم دبیرستان درچین عموما سه سال است و دروس عمده آن عبارت از : زبان چینی ، ریاضیات ، زبان خارجی ، فیزیک ، شیمی ، بیولوژی و اطلاع رسانی . سیکل دوم دبیرستان درچین را عمدتا دولت دایر کرده است ولی آموزش درمرحله سیکل دوم دبیرستان ، اجباری نیست . لذا درسالهای اخیر، آموزش غیردولتی دراین مقطع آغاز شده است . همچنین درچین ، دانش آموزان پس ازخاتمه تحصیل درسیکل اول دبیرستان برای ادامه تحصیل درسیکل دوم دبیرستان باید درآزمون مخصوصی شرکت کنند وآموزشگاه ها با توجه به انتخاب دانش آموزان ونتایج آزمون وی ممتازها را برگزیده ومی پذیرند . موضوع امتحان برای ورود به سیکل دوم دبیرستان و نمرات قبول شدگان توسط ادارات آموزش و پرورش مناطق مختلف تعیین می شود . جدید ترین آمارنشان می دهد : درحال حاضردرچین بیش از30 هزارسیکل دوم دبیرستان دایرشده است که 30 میلیون دانش آموز درآن تحصیل می کنند. این میزان معادل بیش از40 درصد ازجمعیت واجد سن تحصیل دراین مقطع است . دردو سال اخیر، ادارات آموزش و پرورش تلاش کرده اند تا توسعه آموزش سیکل دوم دبیرستان پاسخگوی تقاضای دانش آموزان چینی برای ادامه تحصیل باشند .

آموزش عالی

آموزش عالی درچین به چند مقطع ازجمله کاردانی ، کارشناسی ، کارشناسی ارشد و دکترا تقسیم می شود و مدارس عالی این کشورمدارس عالی معمولی ، هنرستانهای عالی حرفه ای ، مدارس عالی بزرگسالان وغیره را شامل می گردد. آموزش عالی چین بیش ازیکصد سال سابقه دارد . جدید ترین آمارنشان می دهد که هم اکنون درچین 3000 آموزشگاه عالی دایر شده و دو سوم آن توسط دولت ایجاد شده و بقیه مدارس خصوصی است و 20 میلیون دانشجو دراین مدارس تحصیل و مطالعه می کنند . درصد ورود دانشحجویان به مدارس عالی چین اکنون به بیش از 17 درصد جمعیت همسن رسیده است .

درچین برای تحصیل درمدارس عالی باید درآزمون ورود ی شرکت کرد . مدارس عالی با توجه به درخواست دانشجو ونمرات وی پذیرش آزمون دهندگان را اعلام می کنند . موضوع آزمون و نمرات قبولی نیز توسط وزارت آموزش و پرورش و ادارات استانی آموزش و پرورش تعیین می شود .

مدارس عالی دولتی قسمت عمده آموزش و پرورش عالی چین را تشکیل می دهد تمامی دانشگاه های مشهور چین توسط دولت دایر شده است . معمولا کسانی که به مدارس عالی دولتی راه نیافته اند و یا دانشجویانی که شاغلند و میخواهند دوره بازآموزی بگذرانند ، مدارس عالی غیر دولتی و یا دانشگاههای رادیو و تلویزیون و مدارس عالی بزرگسالان را انتخاب می کنند .

دردو سال اخیر، ادارات آموزش و پرورش چین با تلاش به منظورتوسعه آموزش عالی میزان پذیرش دانشجویان در مدارس عالی دولتی را افزایش داده اند و در زمینه آموزش مقطع کارشناسی ارشد نیز پیشرفت های زیادی حاصل شده است .

آموزش در خارج از مدارس

درچین سازمان های زیادی امور آموزش خارج از مدارس را برعهده دارند . چینیان اصولا به آموزش و پرورش بسیاراهمیت می دهند و درعین حال از این ارگان ها برای رفع نیازهای آموزشی و پرورشی و ارتقای سطح علمی خود استفاده می کنند .

ازجمله ارگانهای مذکور درچین که وظیفه آموزش درخارج ازمدارس را برعهده دارند می توان به کاخ جوانان ونوجوانان ، مرکز فعالیت آموزی کلاس کمکی در اوقات خارج ازدرس وآموزش و پرورش اینترنتی اشاره کرد. جوانان و نوجوانان چینی با توجه به علاقه و نیاز خود دراین کلاسها موسیقی ، رقص و نقاشی می آموزند . معلومات فرهنگی را که در مدارس آموخته اند ، تکمیل می نمایند . آنان همچنین درفعالیت های علمی و فنی و تفریحی و هنری شرکت می دارند تا کارایی خود را افزایش داده و زندگی رنگارنگی داشته باشند .

آزمون متوسط

آزمون متوسط درچین ویژه دانش آموزان سیکل اول دبیرستان برای ورود به سیکل دوم دبیرستان است. نسبت دانش آموزانی که ازسیکل اول به سیکل دوم دبیرستان می روند، کمتراز60 درصد است و از نسبت دانش آموزانی که از سیکل دوم دبیرستان به دانشگاه راه می یابند کم تراست و لذا " امتحان متوسط " یکی از مشکل ترین آزمون هاست.

موضوع این آزمون توسط ادارات آموزش و پرورش مناطق مختلف تعیین می شود. رشته های عمده مورد امتحان عبارتند از: زبان چینی ، زبان خارجی ، ریاضیات ، فیزیک ، شیمی و غیره . تاریخ امتحان معمولا ماه ژوئن هر سال است. دانش آموزان درصورت موفقیت نسبی می توانند برای ادامه تحصیل وارد مرحله سیکل دوم دبیرستان شوند و بعد فرصت ورود به دانشگاه دورنمای بهتری برای یافتن شغل خواهند داشت. دانش آموزان در صورت عدم کسب نمرات خوب دراین آزمون ، فرصت تحصیل در سیکل دوم دبیرستان را نخواهند داشت وبا توجه سطح تحصیلی پائین برای یافتن شغل مشکلات زیادی خواهند داشت .ازاین جهت بسیاری ازچینی ها آزمون متوسط را امتحان تعیین سرنوشت می نامند .

آزمون کنکور

آزمون کنکوردرچین به امتحانی اطلاق می شود که برای ورود به آموزشگاه های عالی برگزار می شود. براساس برنامه امتحانات منتشره وزارت آموزش و پرورش ، موضوعات آزمون کنکور توسط ادارات آموزش و پرورش درسطوح دولتی و یا استانی تعیین می شود. تاریخ برگزاری این امتحانات 7 ژوئن هرسال شروع می شود و مدت آن دو الی سه روز است .

درحال حاضر، موضوعات امتحانات کنکور به " سه باضافه ایکس" موسوم است . مقصود از" سه " ، آزمون زبان چینی ، ریاضیات وزبان خارجی وایکس رشته های متفاوت و قابل انتخاب درامتحانات سراسر کشور واستان های مختلف است. دربعضی مناطق " ایکس" یعنی امتحانات جامع رشته علوم انسانی وعلوم طبیعی می باشد و به عبارت دیگر دانش آموزانیکه برای انتخاب رشته های علوم انسانی تبت نام می کنند ، درامتحان جامع علوم انسانی شرکت می نمایند ودانش آموزانیکه برای انتخاب علوم طبیعی ثبت نام می کنند، درآزمون جامع علوم طبیعی شرکت خواهند کرد. ولی دربرخی مناطق " ایکس " نه تنها آزمون جامع علوم انسانی وعلوم طبیعی بلکه امتحانات یک رشته ای نیز معنا می دهد. دانش آموزانی که برای شرکت درامتحانات ثبت نام کرده اند با توجه به رشته تخصصی انتخابی خود و خواست آموزشگاه های عالی مورد نظردرآزمون فیزیوک ، شیمی ، بیولوژی و تاریخ شرکت می نمایند. آزمون کنکوردرچین همواره مورد توجه بسیارمردم قرارداشته ودرسال های اخیر، بدنبال افزایش شمار ثبت نام شدگان و ارتقای نسبت قبولی ، فشار ازآزمون و والدین تا اندازه ای کاهش یافته است. با این حال آزمون کنکورهر سال محور توجه جامعه می ماند.

آزمون کارشناسی ارشد

آزمون کارشناسی ارشد به امتحانی اطلاق می شود که درهرآموزشگاه عالی ویا ارگان پژوهشی برای ثبت نام دانشجویان دوره کارشناسی ارشد برگزارمی شود. این آزمون به دوسطح کارشناسی ارشد و دکترا تقسیم می شود.

آزمون کارشناسی ارشد درچین دردو قسمت امتحان کتبی و حضوری برگزارمی شود وموضوع آزمون کتبی رشته های تحصیلی عمومی وپائین ترین میزان نمرات قبولی توسط وزارت آموزش وپرورش تعیین می شود. برای نمونه ، آزمون دهندگان که برای انتخاب رشته های علوم انسانی ثبت نام می کنند باید درآزمون های سیاست و زبان خارجی شرکت کنند و کسانی که برای انتخاب رشته های علوم طبیعی ثبت نام می نمایند ، باید درآزمون های سیاست ، زبان خارجی و ریاضیات شرکت نمایند. موضوع آزمون رشته های تخصصی ونمرات قبولی توسط خود آموزشگاه عالی و یا ارگان پژوهشی تعیین می شود. دانشجویان پس از کسب نمرات قبولی آزمون کتبی برای شرکت درآزمون حضوری دعوت خواهند شد. آموزشگاه های عالی و یا ارگان های پژوهشی طبق نمرات آزمون های کتبی و حضوری آزمون دهندگان ممتازرا قبول می کنند .

آزمون دکترا بطورعمده به ابتکارآموزشگاه های عالی وارگان های پژوهش برگزار می شود. اگرآزمون دهندگان مقام علمی کارشناسی ارشد داشته ورشته تخصصی قبلی خود را انتخاب کنند تنها درآزمون های زبان خارجی و آزمون های کتبی و حضوری دو و یا سه درس رشته تخصصی شرکت می کنند. اگررشته های تخصصی دیگری انتخاب کنند ویا با هویت هم سطح آموزش و داشتن مدارک کارشناسی ارشد درآزمون دکترا شرکت کنند باید درآزمون های 5 الی 6 رشته تحصیلی حضور یابند .

درسال های اخیر، بدلیل افزایش فشاراشتغال به کار، شمارشرکت کنندگان آزمون کارشناسان ارشد و دکترا بسرعت فزونی گرفته ولی نسبت قبولی تنزل یافته است. علاوه براین ، همراه با اصلاحات نظام آموزشی حق خودگرایی واحد های قبولی کارشناسان ارشد یعنی آموزشگاه های عالی و ارگان های پژوهشی درآزمون درحال افزایش است .

آزمون کسب گواهینامه

بغیرازآزمون هائی که با توجه به سابقه تحصیل انجام می شود، آزمون های زیادی برای کسب گواهینامه های گوناگون درچین برگزارمی شود. این آزمون ها اکثرا " سرمایه ای" برای افزایش فرصت اشتغال به کار دانسته می شود که این توانایی دست اندرکاران را ثابت کرده و یا مهارت درکاررا نشان می دهد .

آزمون هایی که اکنون درچین آزمون دهندگان بیشتری درآن شرکت می کنند عبارتند : ازآزمون های سطوح زبان خارجی وکامپیوتر؛ آزمون سطوح موسیقی و رقص ؛ آزمون های حقوق وحسابداری و غیره . علاوه براین بدنبال جهانی شدن روزافزون توسعه اقتصادی چین ، آزمون های صلاحیت حرفه ای و سطوح بعضی شغل های جهانی نیز درچین انجام می شود.

آزمون های کسب گواهینامه درچین به درجات مختلف تقسیم می شود تا توانایی متفاوت شرکت کنندگان را نشان می دهند. لذا بسیاری از این آزمون ها یک بار برگزار نمی شوند و لازم است آزمون دهندگان بطورمستمرتحصیل کرده و سطوحعملی خود را ارتقا داده و درآزمون های آموزشگاه های عالی بالاتر چین شرکت کنند.

نظرنگاهی اجمالی به وضعیت مدارس عالی چین

ظرف چند سال اخیر، میزان قبولی پذیرش در مدارس عالی دولتی چین افرایش چشمگیری یافته است. درحال حاضر شماردانشجویان مدارس عالی درمقایسه با سال 1998 چند برابر فزونی گرفته و به 20 میلیون تن رسیده و نسبت ورود دانشجویان مدارس عالی چین نیزازکمتراز 10 در صد به 17 درصد افزایش پیدا کرده است .

اکنون درچین تفریبا بیش از 3000 آموزشگاه عالی وجود دارد که بیش از 1300ازآنها آموزشگاه های معمولی و بیش از 1200 آموزشگاه دیگر مدارس عالی غیر دولتی است و بقیه مدارس عالی بزرگسالان بحساب می آید. آموزش عالی درچین شامل مقطع کاردانی ، کارشناسی ، کارشناسی ارشد و دکتراست. درمدارس عالی چین ، سیستم واحد شماری اجرا می شود. دوره کاردانی معمولا سه سال ، دوره کارشناسی 4 سال و دوره های کارشناسی ارشد و دکترا 2 تا 3 سال است.

مدارس عالی دولتی عمده مدارس عالی چین را تشکیل می دهد ، دانشگاه مطالعات و پژوهش و جامع درمدارس عالی معمولی دولتی متمرکزند. ظرف سالهای اخیر، مدارس عالی غیر دولتی بسرعت توسعه یافته است که بعضی ازآنها نیزبسیار بزر گ است ولی ازنظرمقطع های اداره و سطح آن درمقایسه با مدارس عالی دولتی که اعتبار بالایی دارد، پایین تر است .

دانشگاه بیجینگ ( پکن )

دانشگاه بیجینگ ( پکن ) یک دانشگاه جامع دولتی است که درخصوص سطوح عالی تدریس و پژوهش های علوم انسانی و علوم طبیعی درسراسر چین شهرت دارد . این دانشگاه سال 1898 تأسیس شد و از دانشگاه های دارای تاریخ دیرینه است .

پس از 100 سال توسعه ، اکنون در دانشگاه بیجینگ 5 بخش ازجمله بخش علوم انسانی ، علوم اجتماعی ، علوم طبیعی ، اطلاع رسانی ومهندسی و علوم پزشکی ، 42 دانشکده ، 216 پژوشگاه ( مرکز ) ، 18 بیمارستان زیر نظر این دانشگاه وابسته دایر شده است که درآنها تدریس نیزمی شود. رشته های علمی این دانشگاه شامل زبان چینی ، زبان های غربی ، تاریخ ، فیزیک و بیولوژی درسراسر چین می باشد که معروفیت زیادی دارد.

اکنون دراین دانشگاه بیش از 15 هزار دانشجوی کاردانی و کارشناسی ، 12 هزار دانشجوی کارشناسی ارشد و دکترا تحصیل می کنند. دانشگاه بیجینگ همچنان بسیاری از دانشجویان خارجی را بخود جلب کرده است . کتابخانه دانشگاه بیجینگ بزرگترین کتابخانه دانشگاهی آسیا بحساب می آید که بیش از6 میلیون و 290 هزار جلد کتاب در آن قرار دارد . برای آشنایی بیشتر با این دانشگاه می توان به پایگاه انترنیتی آن رجوع کرد.

http://www.pku.edu.cn/

دانشگاه پلی تکنیک چینگ هوا

دانشگاه پلی تکنیک " چینگ خوا" واقع در شهر بیجینگ پایتخت چین مشهور ترین دانشگاه مختلط دولتی درزمینه پژوهش و مباحث علوم طبیعی و تکنیکی است و با یک صد ساله قدمت یکی از مهمترین پایگاه های پرورش نیروهای مستعدین درچین بحساب می آید.

اکنون دراین دانشگاه 44 دانشکده فاکولته از11 انستیتوهایی از قبیل علوم طبیعی ، معماری، ساختمان و آبیاری ، مهندسی مکانیک ، علوم و فنون اطلاع رسانی ، علوم انسانی و اجتماعی ، مدیریت اقتصادی ، حقوق ، هنرهای زیبا ، ارتباطات عمومی و تکنیک عملی دایر شده است . رشته های عملی معماری، کامپیوتر، خودرو و فیزیک انرژی عالی این دانشگاه درسراسر چین از شهرت بسیار عالی برخورداراست . در20 سال گذشته " چینگ خوا " به یک دانشگاه جامع تبدیل شده است که رشته های مختلف علوم اجتماعی ازجمله ارتباطات ، زبان چینی و مطبوعات نیز دربرمی گیرد و در حال راه اندازی دانشکده پزشکی است.

دراین دانشگاه ، تقریبا 7100 نفر استاد و کارمند کار می کنند . بیش از 20 هزار دانشجوی تمام وقت ازجمله 12 هزار دانشجوی کارشناسی و قریب 10 هزاردانشجوی کارشناسی ارشد و دکترا در" چینگ خوا" تحصیل می نمایند. بسیاری ازدانشجویان خارجی نیز این دانشگاه را برای تحصیل انتخاب کرده اند. دانشگاه پلی تکنیک چینگ خوا با سطح علمی و دانشگاهی عالی و کیفیت تدریس خوب درسراسر چین و درجهان از اعتبار و شهرت زیادی برخورداراست . برای آشنایی بیشتر با این دانشگاه می توان به پایگاه انترنتی آن رجوع کرد .

Tp://www.tsinghua.edu.cn

دانشگاه " فو دان "

دانشگاه " فودان " واقع درشهر شانگهای -- بزرگترین شهر صنعتی وتجارتی چین ، یکی از معروفترین دانشگاه های جامع و مرکب چین است که درزمینه علوم انسانی وطبیعی برتری دارد و یکی ازآموزشگاه های عالی چین با تاریخ دیرینه است.

اکنون این دانشگاه رشته های مختلف علوم انسانی ، اجتماعی ، طبیعی ، تکنیکی ، مدیریت وعلوم پزشکی را دربردارد ودارای 15 انستیتوی تمام وقت ازجمله انستیتوی زبان های خارجی ، مطبوعاتی ، علم حیاتی ، پزشکی و نرم افزار بوده و 72 دانشکده ، 65 ارگان پژوهشی و91 مرکز تحقیق و بررسی دارد . دانشگاه فودان اکنون به یکی از مراکز علمی و دانشگاهی متنفذ درجهان شده است که با بیش از200 آموزشگاه عالی وارگان پژوهشی ازقریب 30 کشورومنطقه ارتباط همکاری وتبادلات برقرارکرده است. دراین دانشگاه بیش از25 هزاردانشجوی تمام وقت تحصیل می کنند وشماردانشجویای خارجی به 1650 نفررسیده است. برای آشنایی بیشتر با این دانشگاه می توان به پایگاه اینترنتی آن رجوع کرد.

http://www.fudan.edu.cn/

دانشسرای عالی بیجینگ

دانش سرای عالی بیجینگ که سال 1902 دایرشد ، نخستین دانشسرای عالی چین درتاریخ این کشورو مشهورترین آموزشگاه عالی ازنوع دانشسرا و پایگاه مهمی برای پرورش معلمان رشته های گوناگون بحساب می آید.

دردانشسرای عالی بیجینگ 15 دانشکده ازجمله دانشکده آموزش و پرورش ، تربیت معلمان ، فرهنگ زبان چینی و روان شناسی با 48 رشته کارشناسی موجود است. رشته های علمی آموزش وپرورش ، روان شناسی و آموزش قبل از ورود به مدرسه این دانشسرا درچین شهرت زیادی دارد.

اکنون دردانشسرای عالی بیجینگ حدود 2500 معلم و کارمند کار و بیش از 20 هزار دانشجو تحصیل می نمایند و از میان آنان بیش از 7000 دانشجوی تمام وقت کارشناسی و بیش از 10 هزار دانشجوی خارجی هستند.

درسالهای اخیر، دانشسرای عالی بیجینگ ضمن توسعه رشته های علمی وتحصیلی آموزش و پرورش غیردانشسرا را توسعه داده است . این دانشسرای عالی همچنین با استفاده ازبرتری ای منابع به تدریس ومدیریت به بازآموزشی معلمان و کادرهای شاغل مبادرت ورزیده است. برای آشنایی بیشتربا این دانشسرا می توان به پایگاه اینترنتی آن رجوع کرد.

http://www.bnu.edu.cn/

دانشگاه نان جینگ (نانکن)

دانشگاه نان جینگ درشهرنان جینگ استان جیانگ سو واقع درجنوب شرق چین قراردارد و یک دانشگاه است که رشته های علوم و مهندسی بخش های عمده آن را تشکیل می دهد و باوجود قدمت آن چندان زیاد نیست اما دارای آتیه درخشان است .

اکنون دردانشگاه نان جینگ ، 16 انستیتو ازجمله ادبیات ، علوم طبیعی ، زمین شناسی و پزشکی ، 43 دانشکده دایرشده است و قریب 2هزار معلم کار می کنند و بیش از31 هزار دانشجو درمقطع های مختلف تحصیل می نمایند و درمیان آنان بیش از 8500 دانشجوی دکترا و کارشناسی ارشد هستند.

دانشگاه نان جینگ یکی ازفعالترین دانشگاهی است که فعالیت مبادلات بین المللی علمی و دانشگاهی چین انجام می شود ، برندگان جایزه نوبل ازجمله لی جین دائو، دین جیای جون ، یان جن نین ، پلیگاجن، گراسیا ، ماندرعنوان پرفسورافتخاری و یا دکترای افتخاری دانشگاه نان جینگ کسب شده اند. برای آشنایی بیشتر با این دانشگاه می توان به پایگاه اینترنتی آن رجوع کرد.

http://www.nju.edu.cn/

دانشگاه جون شان

دانشگاه جون شان درشهرگوان جوی استان گوان دونگ واقع درجنوب چین ، یک دانشگاه جامعی است که علوم انسانی و علوم طبیعی پایه آن است بحساب می آید. دکتر " سون یانسین " پیشوای انقلاب دموکراسی چین درسال 1924 این دانشگاه را تآسیس کرد.

اکنون دردانشگاه یادشده 19 انستیتویی ازجمله علوم انسانی ، " لین نان " ، ریاضی و علوم محاسبه و انستیتوی پزشکی " جون شان " و 79 رشته دوره کارشناسی دایر شده است. دراین دانشگاه تعداد زیادی آزمایشگاه های و پایگاه های تحقیق و بررسی علمی با سطح پیشرفته و تآسیسات و تجهیزات تکامل وجود دارند. در سراسراین دانشگاه جمعا بیش از41 هزار دانشجوی مقطع های مختلف ازجمله حدود 17 هزار دانشجوی کارشناسی ، قریب 5440 دانشجوی کارشناسی ارشد ، حدود 1970 دانشجوی دکترا و قریب 450 دانشجوی خارجی تحصیل می کنند. محوطه تازه ساز انستیتوی " لین نان " این دانشگاه با منظره زیبا و تآسیسات و تجهیزات پیشرفته یکی از قشنگترین محوطه های دانشگاه چین نامیده شده است . کتابخانه دانشگاه جون شان به یکی از کتابخانه هایی مبدل شده است که از سایر کتابخانه ها واقع در بخش جنوب شرق چین بیشتر کتاب گنجانده است . برای آشنایی بیشتر با این دانشگاه می توان با پایگاه اینترنتی آن رجوع کرد .

Htttp:// www. Zsu. Edu. Cn/

دانشگاه ووهان

دانشگاه ووهان درشهر" ووهان" استان "خوبه" درمرکز چین قراردارد یکی از دانشگاه های جامعه چین با رشته های علمی کامل محسوب می شود. اکنون دراین دانشگاه 11 رشته آکادمی چون فلسفه ، اقتصاد ، حقوق ، آموزش و پرورش ، ادبیات ، تاریخ شناسی، فلسله ایده آلیستی مکتب کنفوسیوس درچین دردوران سلسله های " سونگ " و " مینگ "، صنایع ، کشاورزی ، پزشکی و مدیریت و 105 شعبه مقطع کارشناسی دایر شده است. بیش از5 هزار معلم در این دانشگاه تدریس می کنند و بیش از45هزاردانشجوازجمله حدود 12 هزاردانشجوی کارشناس ارشد درآن مشغول به تحصیل هستند. درسال های اخیر، این دانشگاه بیش از 300 دانشمند و سیاستمدار مشهور خارجی را بعنوان پرفسور، استاد افتخاری و یا استاد مدعو استخدام کرده و با بیش از200 دانشگاه و ارگان پژوهشی از بیش از 60 کشور و منطقه همکاری ومبادلات را برقرارکرده است.

دانشگاه ووهان دردامنه کوه " لوجیای" قرار دارد و صاحب زیبا ترین محوطه های دانشگاهی می باشد. برای آشنایی بیشتر با این دانشگاه می توان به پایگاه اینترنتی آن رجوع کرد.

http://www. Whu.edu.cn/

دانشگاه " جه جیانگ "

دانشگاه " جه جیانگ " درشهر" هان جو" استان جه جیانگ " واقع است و یکی از دانشگاه های پژوهشی وجامع چین بحساب می آید که درحال حاضرازلحاظ مقیاس گسترده ترین وازلحاظ رشته های علمی و مقوله های آن کامل ترین است و درجهان اهمیت دارد.

رشته های علمی این دانشگاه 11 مقوله ازجمله فلسفه ، اقتصادیات، حقوق ، علم آموزش و پرورش ، ادبیات ، تاریخ شناسی ، فلسله ایده آلیستی ازمکتب کنفوسیوس درچین دردوران سلسله های" سونگ " و" میگ " ، صنعت ، کشاورزی ، فیزیک بدن وعلم مدیریت را دربرمی گیرد. دراین دانشگاه 108 شعبه دایرشده است. درحال حاضر، دراین دانشگاه بیش از 8700 معلم و کارمند کار و بیش از40 هزار دانشجوی بطور تمام وقت تحصیل می کنند که درمیان آنها بیش از9700 نفر دانشجوی کارشناسی ارشد ، متجاوز از 4200 نفر دانشجوی دکترا و بیش ازیک هزار نفر دانشجوی خارجی هستند.

رشته های علمی دانشگاه " جه جیانگ " در اقتصادیات ، حقوق به لحاظ علمی صاحب برتری زیادی است. کتابخانه دانشگاه جه جیانگ با بیش از 59 هزار متر مربع مساحت کل ساختمان و بیش از 5 میلیون و 910 هزارجلد کتاب میزان کل گنجایش کتاب یکی از کتابخانه های دانشگاه جامع درچین محسوب می شود که ازلحاظ مقیاس ، میزان گنجایش کتاب و پوشش رشته های علمی ، معدود است . برای آشنایی بیشتر با این دانشگاه میتوان به پایگاه اینترنتی آن رجوع کرد. نشانه این پایگاه :

http://www.zju.edu.cn/

دانشگاه سی چوان چین

دانشگاه " سی چوان " واقع درشهر" چن دو" استان " سی چوان " چین آموزشگاه عالی در غرب چین است که ازلحاظ فراگیری رشته های علمی ومقیاس دایرکردن مدارس بی همتاست. درقلمروتدریس و پژوهش ، قلمروهای عمده 9 رشته ازجمله علوم انسانی ، اجتماعی ، طبیعی و علوم مهندسی و فنی و پزشکی این دانشگاه کار کرد خوبی داشته است.

اکنون دراین دانشگاه 30 رشته علمی و 118 شعبه در مقطع دانشجوی کارشناس دایرشده است. 11357 معلم و کارمند و 43900 دانشجوتمام وقت در مقطع های بالا تراز کارشناسی دراین دانشگاه کارو تحصیل می کنند. ازمیان آنها بیش از 30 هزار دانشجوی کارشناسی ، متجاوزاز 10 هزار دانشجوی کارشناسی ارشد و 2740 دانشجوی دکترا و 653 دانشجوی خارجی و ازمناطق هنگ کنگ ، مکائو و تایوان هستند. برای اشنایی بیشتر با این دانشگاه می توان به پایگاه اینترنتی آن رجوع کرد.

http://www. Scu. Edu.cn/

دانشگاه راه و ترابری شانگهای

دانشگاه راه و ترابری شانگهای دانشگاه مهمی دراین رشته درسراسر چین بحساب می آید. علوم طبیعی ومهندسی اصل این دانشگاه است که درسال 1896 تأسیس شد. دراین دانشگاه اکنون 21 دانشکده ازجمله مهندسی کشتی ودریایی ، مهندسی مکانیزه و نیروی محرکه ، مهندسی اطلاع رسانی الکتریکی ونیروی 55 شعبه مقطع کارشناسی دایرشده است که رشته های علمی از قبیل علوم طبیعی، مهندسی ، علوم انسانی ، مدیریت ، کشاورزی ، اقتصادیات ، حقوق ، آموزش و پرورش را دربر می گیرد . برخی رشته های علمی دراین میان مانند سیستم مخابرات و الکترونیک ، مهندسی دریایی ، کنترل خودکار، مواد مرکب و تکمیل خاصیت شکل پذیری فلزات به سطح جهانی نزدیک شده است .

درحال حاضر، دراین دانشگاه بیش از 14 هزار دانشجوی کارشناسی ، بیش از 7 هزار دانشجوی کارشناسی ارشد و دکترا بطورتمام وقت و بیش از1600 دانشجوی خارجی تحصیل می کنند. سال های متمادی دانشگاه راه و ترابری شانگهای بیش از صد ها هزارنیروی مستعد ازجمله شمارزیادی سیاستمدار برجسته ، شخصیت های فعال اجماعی ، صاحبان صنایع ، دانشمندان ، پرفسورها و کارشناسان مهندسی و غیره را پرورش داده است. برای آشنایی بیشتر با این دانشگاه می توان به پایگاه اینترنتی آن رجوع کرد.

http://www. Sjtu. Edu. Cn/

وضعیت تحصیل دانشجویان خارجی درچین

درسال های اخیر، اقتصاد چین بسرعت رشد یافته و جایگاه بین المللی چین بطورروزافزون ارتقا یافته و به این ترتیب جوانان بیشتری ازکشورهای خارجی را برای تحصیل به چین آمده اند. شماردانشجویان خارجی که به چین آمده اند به 77 هزار تن رسیده است و بیش از90 درصد آنان با هزینه شخصی در این کشورمشغول تحصیلند. دانشجویان از بیش از170 کشورومنطقه ازجمله کره جنوبی ، ژاپن ، امریکا ، ویتنام ، اندونزی ، تایلند ، آلمان ، روسیه ، نپال ، فرانسه ،استرالیا ومالزی از جمله این افراد هستند. دانشجویان خارجی درچین بطورعمده در رشته های علمی ذیل مانند زبان چینی ، فرهنگ چین ، تاریخ چین ، طب چینی و داروهای چینی درس میخوانند. بعبارت دیگررشته هایی که ویژگی چین دارد

چین برای جلب بیشتردانشجویان خارجی دراین کشورتدابیری اتخاذ کرده است. برای نمونه : به آنان امکان می دهد که درمنازل خارج از محدوده دانشگاه سکونت کنند تا آنان با مردم ساده چین تماس داشته و بیشتر با چین آشنا شوند ؛ در مقطع کارشناسی ارشد درچین به انگلیسی و زبان چینی تدریس می شود تا دانشجویان خارجی که سطح زبان چینی آنان چندان خوب نیست امکان مطالعه بیابند.

برحسب آمارغیرکامل ، اززمان تأسیس جمهوری خلق چین درسال 1949 بیش از630 هزارتن دانشجویان خارجی از بیشترشده و در170 کشورومنطقه جهان به چین آمده اند. آنها برای سازندگی و توسعه کشورخود و برای مساعدت به مبادلات و همکاری های کشورخود با چین نقش مهمی ایفا می کنند.

فراگیری زبان چینی

بسیاری ازدانشجویان خارجی برای آموختن زبان چینی به چین سفرمی کنند. بیش از60 درصد دانشجویان خارجی اکنون درچین زبان چینی می آموزند. دوره تحصیلی برای آموزش زبان چینی در چین بسیارمنعطف و تغییرپذیراست. دانشجویان می توانند زبان چینی را دردوره های چند ماهه و یا چند هفته ای ، و یا دوره 4 ساله کارشناسی و غیره فراگیرند. چین برای دانشجویان خارجی مواد درسی مختلف را که با توجه به وضعیت آنان درآموزش زبان چینی تنظیم کرده است. آموزشگاه های عالی با توجه به تفاوت سطوح آموزشی دانشجویان خارجی به دو زبان یعنی انگلیسی و چینی ویا به زبان چینی آموزش می دهند.

خارجیانی که برای آموزش زبان چینی به چین آمده اند ، اغلب دردانشگاه ها تحصیل می کنند. درحال حاضر درچین بیش از 300 آموزشگاه عالی دانشجویان خارجی را برای یادگیری زبان چینی می پذیرند. دانشجویان خارجی می توانند با توجه به وضع خود مستقیما با دانشگاه ها ارتباط برقرار کنند.

چین ازسال 1992 امتحان سطوح زبان چینی را که " تافل " زبان چینی نامیده می شود، دایر کرد که به سطوح مختلف تقسیم می شود. این امتحان تعیین کننده سطح زبان چینی دانشجویان است. درحال حاضر، این امتحان نه تنها درچین بلکه در دهها حوزه امتحانی در28 کشورومنطقه سراسرجهان انجام می شود.

تحصیل دردانشگاه های چین

خارجیانی که می خواهند دردانشگاه های چین تحصیل کنند باید دارای سابقه تحصیل مناسب وسطح زبان چینی معینی باشند. برخی ازآنها باید درامتحان ورودی دانشگاه ها شرکت کنند. دانشجویان می توانند ازطریق اینترنت با آموزشگاه های عالی چین ارتباط برقرارکنند. بمحض قبولی آنها می توانند بآسانی تشریفات لازم برای ورود به چین را انجام دهند. اکنون درچین بیش از 300 آموزشگاه عالی دانشجویان خارجی را می پذیرد.

شهریه تحصیلی دردانشگاه های چین با توجه به تفاوت دانشگاه ها وشعبات مشخص فرق دارد. این هزینه معمولا هرسال حدود 20 هزار یوان تقریبا معادل 2 هزارو 500 دلار است.

چین به جلب دانشجویان خارجی در آموزش عالی اهمیت زیادی داده و آنرا یکی از راه های ارتقای جایگاه بین المللی آموزش و پرورش و ایجاد دانشگاه های درجه یک درجهان می داند. چین برای بهبود محیط تحصیلی دانشجویان خارجی درچین سلسله تدابیری اتخاذ خواهد کرد تا بیشتردانشجویان خارجی بخصوص دانشجویان خارجی درمقطع کارشناسی ارشد را بخود جلب کند.

(دانشجویان خارجی در چین)

توسعه علوم و فنون چین

درسال های اخیر، دولت چین ضمن اجرای راهبرد " رستاخیز واقتدار کشور با توسعه علوم و آموزش " به پیشرفت علمی و فنی کشور بسیار اهمیت داده و سرمایه گذاری در زمینه تحقیقات علمی و توسعه فنی را افزایش داده است. سال 2003 ، بودجه چین برای تحقیقات علمی و توسعه فنی از 150 میلیارد یوان فراتر رفت و 35 / 1 درصد ارزش کل تولیدات داخلی را شامل شد.

امورعلمی و فنی دولت چین بطورعمده در قاب برنامه ملی توسعه علمی و فنی انجام می شود. درحال حاضر برنامه های عمده علمی وفنی چین پژوهش پایه ای ، تحقیقات و توسعه فنون عالی وجدید ، توسعه کشاورزی و صنایع با فنون عالی و جدید و فنون فضا نوردی و دفاع ملی و غیره را دربر می گیرد . این برنامه ها پس از بررسی و رایزنی گروه های کارشناسان ذی ربط که از طرف وزارت علوم و فنی به مناقصه گذارده می شود. مؤسسات پژوهشی علمی برنده مناقصه می توانند برای اجرای برنامه بودجه مناسبی دریافت کرده و کار تحقیقات علمی و توسعه آن را انجام دهند.

چین پس از سال های توسعه ، به توانایی پژوهشی علمی و فنی درزمینه های مختلف دست یافته است. چین در بعضی قلمروهای پژوهشی درفنون عالی و جدید ، دست آورد هایی در سطح جهانی حاصل کرده است. رساله های علمی دانشمندان چینی در نشریات بین المللی در رده بندی جهانی سال 2003 مقام پنجم را به خود اختصاص داد و میزان امتیازهای انحصاری در اختراعات کشورنیز فزونی گرفته که بیانگر توسعه پایدارنوآوری در چین است .

برنامه های توسعه علوم و فنون چین

برنامه پژوهشی بنیادی و ابتدایی :

برنامه دولتی چین درزمینه پژوهش ابتدایی ، برنامه پژوهشی ابتدایی و بر اساس توسعه علمی و فنی است. این برنامه از مارس سال 1997 اجرا شد و لذا برنامه " 973 " نیز نام دارد.

قلمروهای پژوهش محوری برنامه " 973 " کشاورزی ، انرژی ، اطلاع رسانی ، محیط منابع ، جمعیت و بهداشت ، مواد و مصالح و قلمروهای دیگر و مسایل علمی مربوط به رشد اقتصاد ملی و پیشرفت اجتماعی و توسعه علمی و فنی است. این برنامه شامل پژوهش های جامع دررشته های علمی بوده و اصول نظریه و پایه علمی برای حل مسایل ایجاد می کند.

درچند سال گذشته ، دولت چین چند میلیارد یوان برای اجرای این برنامه اختصاص داده و بیش از 300 قلم را اجرا کرده است. دانشمندان چینی در قلمروهایی ازجمله علم نانومتر، ژنتیک ، زیست شناسی قدیم و غیره به دست آورد هایی توجه جهان دست یافته اند. برای نمونه : دانشمندان چین در سال 2002 ، کار تنظیم ژن برنج را با موفقیت انجام دادند و درسال 2003 عمل همتاسازی ژن برنج را به پایان رساندند .

برنامه پژوهش فنون عالی و جدید :

برنامه دولتی چین درقلمرو فنون عالی وجدید ، شامل برنامه پژوهش وتوسعه فنون عالی نیز می باشد. این برنامه مارس سال 1986 توسط چهار دانشمند مشهور چینی مطرح شد و برنامه " 863 " نیز نامیده می شود.

در این برنامه با توجه به گرایش توسعه فنون عالی جهان و نیاز و توانایی چین ، 15 موضوع اصلی در 7 قلمرو فنون بیولوژیک ، فضانوردی ، اطلاع رسانی ، لیزر، اتوماتیک ، انرژی و مواد و مصالح جدید را چون اولویت پژوهشی و توسعه شامل می شود.

چین با اجرای برنامه " 863 " ، راهبردی تحقیق و بررسی و توسعه فنون عالی را که مطابق با اوضاع کشور است ، شکل داده و به پژوهش و توسعه فنون عالی پرداخته ، بسیاری پایگاه های تحقیق و بررسی فنون عالی و توسعه فراورده های با فنون عالی را ایجاد نموده ، نسل جدید محققان علمی و تکنیسین های فن آوری عالی را پرورش داده ، دست آورد های بین المللی را حاصل نموده ، فنون کلیدی را فرا گرفته ، سطوح پژوهشی و توسعه فنون عالی چین را بمراتب ارتقا داده توانایی علمی و فنی چین را تقویت بخشیده است. برای نمونه : سال 2003 ، " سی په یو" ی" فان جو" و " لون سین" با موفقیت تحقیق و تهیه شد و صنایع اطلاع رسانی چین با دوره فقدان " سی په یو" وداع کرد و توانایی محاسبات سوپرکامپیوتر" شین تان " ی " لونوو" دررده بندی 500 مؤسسه برتراول جهان ، مقام پنجم را به خود اختصاص داد.

برنامه علمی و فنی کشاورزی

برنامه علمی و فنی چین درزمینه کشاورزی یعنی " برنامه جرقه " موسوم است. واژه "جرقه " برگرفته از یک گفته مشهور چینی است که می گویند از یک جرقه حریق برمی خیزد و بیانگر توسعه سریع علوم و فنون درزمینه کشاورزی همانند جرقه است.

" برنامه جرقه " سال 1986 به تصویب رسید. هدف اصلی آن توسعه علوم و فنون پیشرفته و مناسب علوم کشاورزی و انتقال این فنون به روستاها وهدایت صد ها میلیون کشاورز دررشد اقتصاد روستایی با علوم و فنون ، مساعدت به پیشرفت علمی و فنی در مؤسسات روستایی و ارتقای کیفی کارگران روستایی و مساعدت به توسعه مستمر، سریع و سالم کشاورزی و اقتصاد روستایی است .

در10 سال گذشته پس از اجرای این برنامه ، دانشمندان چینی در بسیاری مواردبه توسعه و تحقیق درباره علوم و فنون کشاورزی پرداخته وکیفیت و کارایی بحش کشاورزی را توسعه داده و به ساخت نظام خدماتی اجتماعی روستایی و رشد اقتصاد روستایی مساعدت کرده وتعداد زیادی مؤسسات نمونه و پیشرو با اتکا به علوم و فنون و استفاده از فنون پیشرفته وعملی و بکارگیری منابع روستایی بوجود آورده اند که برای تعدیل وتنظیم ساختارصنایع روستایی و فراورده های مؤسسات روستایی الگو بوده و شمارزیادی نیروهای مستعد در بخش فنون ومدیریت و همچنین تعدادی از مؤسسه داران روستایی را پرورش داده اند. در سال 2003 ، دانشمندان چینی بطور گسترده با نوآوری فنون کشاورزی بیش از 300 نوع محصولات جدید کشاورزی را پرورش داده و آنها را دربیش از 10 میلیون هکتار مزرعه کشت کردند و همچنین روش آبیاری جدید را مورد استفاده قرار داده اند. بیش از 30 درصد از منابع آب را صرفه جویی شده است.

اجرای اقلام علمی و فنی" برنامه جرقه " پیشرفت تولیدات روستایی بطرز تخصصی و مدرن و طبق استتندارد روستایی مساعدت کرده و درآمد دهقانان را افزایش داده و باعث شده است دهقانان علوم و فنون را ثروت واقعی دانسته و به دنبال فراگیری آن باشند. علوم و فنون مورد طرفداری و حمایت بیشتردهقانان وسیع قرارگرفته است.

برنامه تعمیم نتایج فنون عالی و جدید

برنامه چین درتعمیم نتایج فنون عالی و جدید به " برنامه مشعل " موسوم است. این برنامه برای راهنمایی صنایع بافنون عالی و جدید چین ایجاد شده است. هدف از این برنامه ، گسترش برتری های نیروی علمی و فنی چین و نیروی بالقوه آن تحت هدایت قانمندی بازار ، مساعدت به تبدیل نتایج فنون عالی و جدید به کالا ، صنعتی شدن این کالاها و نهایتا جهانی شدن صنایع با فنون عالی و جدید. اجرای این برنامه از سال 1988 شروع شد. قلمروهای توسعه محوری آن عبارت است از: الکترون و اطلاع رسانی ، فنون بیولوژیک ، مواد و مصالح جدید ، انتگرال نور، مکانیک و برق ، انرژی های جدید ، کارایی بالا و صرفه جویی انرژی و حفاظت از محیط زیست .

اکنون در سراسر کشور 53 ناحیه توسعه فنون عالی و جدید درسطح ملی ایجاد شده است. از سال 1991 ، شاخصهای عمده اقتصادی این نواحی به طور میانگین 40 درصد سرعت رشد سالانه دانسته است. این مناطق برای مساعدت به توسعه فنون عالی و جدید و بهبود ساختار اقتصاد ملی بسیار مهم است .

سال 2003 ، درآمد تجاری این نواحی از دو هزار میلیارد یوان فزونی گرفت. در این میان ، درآمد پارک علوم و فنون " جون گوان چون " بیجینگ و ناحیه علوم و فنون جدید وعالی شانگهای درسال 2003 از 150 میلیارد یوان بیشتر شد. دراین نواحی تعداد زیادی مؤسسات با فنون عالی و جدید ایجاد شده است. مؤسسات مشهور چین با فنون عالی و جدید ، ازقبیل " لنووو" ، " فان جه " ،" زه گوان"درقلمرو کامپیوتر و " خوا وی " و " دا تان " درقلمرومخابرات دراین نواحی تأسیس شده اند.

برنامه فضایی چین

برنامه فضایی چین برای اعزام انسان به فضا از سال 1992 شروع شد. این برنامه بطورعمده سه مرحله دارد. اعزام فضانورد به فضا ، حل مسئله اتصال دو فضاپیما درفضا و ایجاد آزمایشگاه درکوتاه مدت و مرحله سوم – ایجاد ایستگاه فضایی در درازمدت جهت حل مسائل پژوهش علمی فضایی و فنون کاربردی .

درپایان سال 1999، چین فضاپیمای " شن جو-1 " -- نخستین سفینه آزمایشی را با موفقیت پرتاب کرد و به زمین بازگرداند. در بیش از سه سال بعد ، چین سه بار پرواز آزمایشی سفینه فضایی را انجام داده است. 15 اکتبر سال 2003 ، چین برای اولین بار فضاپیمای سرنشین دار" شن جو- 5 " را با یک فضانورد به نام " یان لی وی " به فضا پرتاب کرد و به سومین کشور پس از روسیه و آمریکا درخصوص پرتاب مستقل فضاپیمای سرنشین دار به فضا تبدیل شد. چین برای پرتاب این فضاپیما از راکت حامل " لانگ مارچ اف 2 " و سفینه " شن جو پنج " استفاده کرد. سفینه فضایی " شن جو " از سه بخش کابین های محرکه ، بازگشت و مدار مرکب بود. گنجایش سه فضانورد را دارد و برای آزمایش های علمی فضایی نیز مناسب است و از لحاظ قطر آن بزرگترین سفینه هوایی درجهان محسوب می شود. پس از بازگشت فضانوردان به زمین ، کابین مدار سفینه فضایی می تواند بیش از شش ماه در فضا بماند. راکت حامل چینی نیز به لحاظ وزن ، طول و ساخت در چین بی سابقه است .

چین در سال 2005 ، فضاپیمای " شن جو" - 6 را پرتاب خواهد کرد که گنجایش چند فضانورد را دارد. فضانوردان احتمالا می توانند از کابین خارج شده و درفضا پیاده روی کنند.

طرح چین برای اکتشاف کره ماه

طرح چین برای اکتشاف کره ماه در سه مرحله انجام می شود . در مرحله اول ، ماهواره اکتشافی کره ماه که به دورکره ماه پروازمی کند ، پرتاب خواهد شد. درمرحله دوم کاوشگر کره ماه پرتاب می گردد و سطح کره ماه رامورد اکتشاف و بررسی قرار می دهد. درمرحله سوم کاوشگر پس از انجام بازرسی و اکتشاف سطح کره ماه و نمونه برداری به زمین باز خواهد گشت. درحال حاضر مرحله اول در حال اجرا ست.

طرح حرکت دورکره ماه از ژانویه سال 2004 به اجرا گذاشته شده و پایان سال 2006 " چیان ئه " اول-- ماهواره ماه برای اکتشاف سطح ماه پرتاب خواهد شد. اولویت اکتشاف تجزیه و تحلیل تصاویر سه بعدی سطح کره ماه ، تشخیص ضخامت ، تجزیه و تحلیل عوامل مفید کره ماه واکتشاف محیط فضایی بین کره زمین و کره ماه است.

باوجود آنکه چین درتوسعه امور فضانوردی بیش از 40 سال تجربه و توانایی پژوهش و ساخت مستقل راکت حامل و ماهواره را دارد و سفینه فضایی سرنشین داررا نیز ساخته و پرتاب کرده است. ولی دانشمندان چینی عقیده دارند که برای انجام اکتشاف کره ماه با بسیاری مشکلات فنی مواجه شده اند و مشکل اصلی آنان ، فاصله زیاد است. زیرا فضاپیما باید بیش از400 هزار کیلومتر پرواز کند.

اکنون طرح چین برای اکتشاف کره ماه درمرحله ساخت سیستم نظارت و کنترل و مخابراتی و سیستم روی زمین قرار دارد. تا پیش از اکتبر سال 2006 کار تحقیق و بررسی و ساخت ماهواره و راکت انجام خواهد شد.

مؤسسات پژوهشی علمی چین

مؤسسات پژوهشی علمی چین بطورعمده به دو نوع یعنی مؤسسات مستقل و یامؤسسات متعلق به مدارس عالی و یا دیگر مؤسسات تقسیم می شود . مؤسسات مستقل پژهوشی علمی چین بطورعمده با هزینه دولتی کار می کنند. تقریبا بیش از دو هزار مؤسسه مستقل پژوهشی علمی در چین وجود دارد که حدود 500 مؤسسه در آن دولتی است . مؤسسات وابسته به مدارس عالی و یا دیگر مؤسسات بسیار زیاد است.

مؤسسات پژوهشی علمی چین بطورعمده به سه نوع یعنی مؤسسات پایه، کاربردی و رفاه اجتماعی تقسیم می شود. مؤسسات پژوهشی پایه عمدتا فرهنگستان علوم چین و انستیتوهای ذی ربط متعلق به مدارس عالی را دربر می گیرد. مؤسسات پژوهشی کاربردی به ادارات صنعتی چین تعلق دارد و اکنون با توجه به تغییر نظام به مؤسسات با فنون عالی و جدید مبدل شده اند. برای نمونه : پژوهشگاه فلزات رنگی چین ، انستیتوی علمی پست و تلگراف و تلفن چین، انستیتوی طراحی معماری چین و غیره. مؤسسات تحقیقاتی علمی در رفاه اجتماعی شامل مؤسساتی است که بطورعمده درقلمروهای کشاورزی وهواشناسی به پژوهش های پایه ای پرداخته و کارایی اجتماعی را داشته اند. ازقبیل فرهنگستان علوم کشاورزی چین ، فرهنگستان علوم جنگلداری چین ، پژوهشگاه علم هواشناسی چین وغیره.

فرهنگستان علوم چین ، مشهورترین و بزرگترین مؤسسه پژوهشی علمی چین بحساب می آید که درسال 1949 تأسیس شد و مقر آن دربیجینگ است. قلمروهای تحقیقاتی فرهنگستان علوم چین شامل علوم طبیعی و فنون عالی و جدید است و پنج بخش ریاضیات و فیزیک ، شیمیایی ، بیولوژی ، جغرافیایی و علوم فنی و 11 فرهنگستان فرعی درمناطق مختلف سراسر چین و 84 پژوهشگاه را دربر می گیرد و حدود 20 هزار محقق در آنها مشغول کار هستند. در فرهنگستان علوم چین شمار زیادی از محققان برجسته چین و جهان حضور دارند .

همکاری بین المللی چین در زمینه تحقیقات

علوم مرز و انتها ندارد ، چین ضمن توسعه علوم و فنون با اتکاء به نیروی خود به استفاده از منابع بین المللی علوم و فنون نیز اهمیت می دهد. بدین منظور، چین به مبادلات وهمکاری های بین المللی علمی و فنی پرداخته و درفعالیت های بین المللی علمی و فنی مشارکت کرده و شمار زیادی پژوهشگر را برای تحصیل وشرکت در کارهای تحقیقاتی به خارج از کشور فرستاده است. علاوه بر این ، موضوعات برنامه پژوهشی بنیادی و برنامه توسعه و پژوهش فنون عالی و جدید و برنامه های دیگری در اختیار مؤسسات پژوهشی علمی خارجی می گذارد و از شرکت مؤسسات پژوهشی علمی خارجی و پژوهشگران علمی و تکنیسین ها در امور پژوهشی علمی استقبال و دانشجویان چینی را که درخارج از کشورمشغول تحصیل هستند ، به انجام خدمت برای توسعه علوم و فنون کشور تشویق می کند. درحال حاضر تعدادی از سازمان های علمی و فنی خارجی و دانشمندان در کارهای پژوهشی علمی چین شرکت دارند.

درعین حال ، محققین علمی و تکنیسین های چینی نیز در طرح ها و پروژه های بزرگ علمی و فنی بین المللی مشارکت می کنند. دانشمندان چینی دربرنامه مشهور گروه " ژنوم بشر" شرکت کرده و موفق بوده اند. سال 2003 ، چین برای مشارکت دربرنامه فضایی " گالیله " با اتحادیه اروپا به توافق رسید و در تمامی جریان ساخت و پرتاب ماهواره ، توسعه فراورده ها و تنظیم استاندارد های این برنامه شرکت خواهد کرد. چین همچنین در برنامه بین المللی راکتور هسته ای و برنامه بین المللی گروه پروتئین کبد بشر مشارکت دارد.

چین با همکاری های کشورهای ذی ربط ، تعدادی مؤسسات پژوهشی علمی ایجاد کرده است. برای نمونه : پژوهشگاه نرم افزارمخابراتی چین و آلمان ، مراکز هوشمند راه و ترابری چین واسپانیا و چین و انگلستان و غیره. علاوه بر ین ، مؤسسات پژوهشی علمی و فنی با همکاری چین و کشورهای خارجی درکشورهای دیگر ایجاد شده است. برای نمونه : پارک نوآوری علمی مالیرن با همکاری چین و آمریکا ، پارک نوآوری علمی چین و انگلستان و غیره .