ادبیات کلاسیک

سو شی (سالهای 1937-1101میلادی)

اهل " می شان " در استان "سی چوان " در جنوب غرب چین بود . پدرش خط شناس مشهور دوره باستان بود . "سوشی "از کودکی همتی بلند داشت و زمانی که در دربار به مقام رسید ، شیفته اجرای اصلاحات در زمینه رفع نواقص حکمرانی و برقراری آرامش وصلح در کشور و سرگرم توسعه منافع و از بین بردن نمودهای زیان آور و تبلیغ اصلاحات بود.

"سو شی " مردی صادق ، درستکار و رک گو بود و پیوستهاز نواقص و عیوب دربار انتقاد میکرد و سرانجام به همین علت قربانی مبارزات وکشمکش های گروههای درباری شد . وی از 43سالگی تا زمان مرگ در مناقشات سیاسی متعدد درگیر بود و چندین بار به مناطق دوردست با شرایط سخت تبعید شد ولی در مبارزه سخت زندگی ،برفلسفه های کنفوسیوس ، بودیسم و دائویسم کاملا تسلط یافت .احکام بودیسم و دائویسم وی را در مطالعه و بررسی درست و موشکافانه مسائل و رهائی از مشکلات زندگی باروش خوش بینانه کمک کرد و درعین حال ،اندیشه های کنفوسیوس اراده اش را در پایبندی بر آرمان خود و تعقیب زندگی زیبا و خوبی ها راسخ تر کردو در نتیجه ،"سو شی " به شخصیتی عالی و پاکدامن تبدیل شده و در مقابل سختی ها مقاومت کرد .

خصوصیات اخلاقی "سوشی "حاکی از یکی بودن رفتاروگفتار ،درستکاری و بیباکی و قاطعیت دربرابر زور و قدرت و در عین حال زنده دلی و آزادیاز قید و بند مورد پسند و غبطه ادیبان و دانشمندان نسلهای جامعه فئودالی چین بوده است .

"سوشی " نابغه و متبحر بود ودر سرودن شعر و نثر و مقاله نویسی مهارت خاصی داشت . اشعار "سوشی" با غنی بودن مضامین ،تنوع سبک ،خارق العاده بودن تصورات و تازگی تشبیهات و زنده بودن بیان از اشعار دیگرمتمایز است .وی مکتب جدیدی ایجاد کرد و شعر خود را با جامعه و زندگی تلفیق کرد و درنثر نویسی مهارت و درایت بیمانندی از خود نشان داد و به موفقیتهای بسزائی دست یافت .با انکه "سوشی " در زمان خود مشکلات و گرفتاریهای متعددی داشت ولی آثارش برای همه روشنفکران هم عصر نمونه بود .

"سو شی " درنوشتن موضوعات سیاحتی نیز به موفقیتهای بیسابقه ای نائل آمد. مثلا نثرهائی بنام " سروده چی بی " که به دوبخش تقسیم می شود. شاعر در بخش اول این نثر روزهای زیبای پائیز توام با باد دلپذیر و مهتاب تابناک و آسمان شفاف و روشن را ترسیم نمود و در بخش دوم منظره خلوت و برفی زمستان را نشان داد .هردوی این مطالب احساسات شاعر و مناظر طبیعی و درک و آ گاهی شاعر از طبیعت را به بهترین وجهی بهم پیوند داده و نمونه آثار ادبی سلسله "سون " بشمارمی رود.